column
Determination of content and chemical speciation of heavy metals and As in edible fungi
CHEN Chen, TANG Jing, HU Qiu-hui, ZHAO Li-yan
2015(10):49-53. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.001
Abstract PDF
Quantitative determination of ACE inhibitory peptides in casein hydrolyzate by RP-HPLC
ZHAO Yong, HU Zhi-he, SUN Zhen-gang, WU Wen-qi, FENG Yong-qiang, XUE Lu
2015(10):54-58. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.002
Abstract PDF
Analysis of monosaccharide compositions of Nostoc Flagelliforme extracellular polysaccharide by pre-column derivation HPLC
WANG Gui-chun, CHEN Xue-feng, LIU Ning, WANG Ning
2015(10):59-61. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.003
Abstract PDF
Analysis of aromatic components in Jinxuan tea of different kinds and seasons
LAI Xing-fei, PAN Shun-shun, LI Yu-nan, PANG Shi, LI Zhen-sheng, SUN Shi-li
2015(10):62-68. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.004
Abstract PDF
Study on pretreatment methods for the simultaneous determination of three kinds of sugar alcohols in milk by gas chromatography
CAO Yu-lin, SHU Tian-feng, LIU Yan-ling, XUE Xiu-heng, MEI Lin, WANG Zhi-geng, SUN Guo-yan
2015(10):69-72. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.005
Abstract PDF
Purification of caffeoylquinic acids from sweet potato leaves and their analysis by high performance liquid chromatography
ZHU Ya-zhu
2015(10):73-77. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.006
Abstract PDF
Study on rapid detection of triazophos residues in flesh of navel orange by SERS
WANG Xiao-bin, ZENG Hai-long, WU Rui-mei, LIU Mu-hua, ZHANG Lu-ling, LI Jun-jie, CHEN Jin-yin
2015(10):83-85. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.008
Abstract PDF
Enzyme-linked aptamer assay for detection of kanamycin residues in animal derived food
ZHAO Qiu-ling, SHI Su-qing, ZHANG You-hua, YU Xiao-yan
2015(10):86-89. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.009
Abstract PDF
Study on antioxidant and antibacterial activity of apple leaf polyphenols of seven cultivars
XU Ying, FAN Ming-tao, CHENG Zheng-gen, SUN Hui-ye, ZHANG Zhe
2015(10):90-94. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.010
Abstract PDF
Study on processing performance evaluation of casein hydrolysate substituting for whey protein
MA Tao, LIN Feng, DONG Zhe, ZHANG Hai-xin, LU Jun, GU Rui-zeng, CAI Mu-yi
2015(10):96-100. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.011
Abstract PDF
Study on quality changes of different degrees of cooked beef
MENG Xiang-ren, WANG Heng-peng, YANG Zhang-ping
2015(10):101-104. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.012
Abstract PDF
Antioxidant activities of tilapia (Oreochromis niloticus) protein and component proteins hydrolysates
CHEN Xing-xing, HU Xiao, LI Lai-hao, YANG Xian-qing, WU Yan-yan, LIN Wan-ling, CHEN Sheng-jun, HAO Shu-xian, WEI Ya
2015(10):105-109. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.013
Abstract PDF
Study on content changes of the bitter and astringent in pickled process of lotus leaves by salt and sugar
LIU Ya-qi, XU Mei, LI Yang, ZHOU Ming-quan, WANG Jin-hua, HU Zhong-li, HE Jian-jun, LI Dong-sheng, WANG Chao
2015(10):110-113. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.014
Abstract PDF
Effect of skin concentration on properties and film-forming ability of gelatin from tilapia skin by hot-water extraction
YAO Feng, CHEN Shu-lin, TANG Lan-lan, HAO Geng-xin, SU Wen-jin, WENG Wu-yin
2015(10):114-118. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.015
Abstract PDF
Influence of drying methods on volatile components of Flammulina velutipe
TANG Qiu-shi, CHEN Zhi-yi, LIU Xue-ming, YANG Chun-ying, WANG Si-yuan, LIN Yao-sheng
2015(10):119-124. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.016
Abstract PDF
Effect of freezing rate on some structural parameters of carrot cells
WANG Peng-fei, DI Qian-qian, LIU Bin, ZHOU Xiao-jing
2015(10):125-129. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.017
Abstract PDF
Effect of interface composition on gel strength and water holding capacity of emulsion-filled whey protein gels
CHENG Yu, CHENG Ke, LI Huan, SHI Hai-yue, WANG Dan
2015(10):130-134. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.018
Abstract PDF
Study on structural identification and antioxidant activity of flavonoids from jujube leaves
LI Xi-yue, GAO Zhe, CUI Can, AN Xiao-nan, WANG Rong-fang, CUI Tong
2015(10):135-138. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.019
Abstract PDF
Study on the temperature-raising characteristics of oil during microwave heating
QI Li-na, LU Qing-qing, CHENG Yu-dong, JIN Yin-zhe
2015(10):139-142. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.020
Abstract PDF
Antioxidant activity of polyphenolics and flavonoid extracted from wild apple (Malus sieversii)
CHEN Zhi-na, SHI Jun-ling, WANG Ji-xun
2015(10):143-147. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.021
Abstract PDF
Effect of tomato paste on sensory properties and antioxidant capacity of western brined ham
MA Cheng-yuan, HAN Yan-qing, XU Bao-cai, LI Xing-min, DAI Rui-tong
2015(10):148-152. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.022
Abstract PDF
Silver nitrate-silica gel column chromatography purification linolenic acid in the walnut oil
ZHANG Wei-min, ZHAI Yuan-chun, YANG Hong-jun, ZHANG Run-guang, HAO Jian, HAN Jun-qi, ZHANG You-lin
2015(10):229-232. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.039
Abstract PDF
Optimization of microwave-assisted hydro distillation extraction process of essential oil from Chestnut flower by response surface methodology
SHAO Ming-hui, WANG Xue-qing, SONG Wen-jun, WANG Su-ying, ZHAO Guo-qiang, FU Qing-wei
2015(10):233-236. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.040
Abstract PDF
Effect of different extraction conditions on pectin from mangosteen rind and its rheological properties
HUANG Wen-ye, GUO Xiu-jun, HUANG Xue-song
2015(10):237-240. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.041
Abstract PDF
Optimization of ultrasonic assisted semi-bionic extraction technology for Camellia chrysantha
NIU Guang-jun, ZHU Si, WANG Wei-hua, CHEN Qing-ying, WEI Yi-cong, LIANG Yi-chi
2015(10):241-243. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.042
Abstract PDF
Extraction and antioxidant activity of polyphenols from green kumquat peel
DUAN Zhou-wei, DOU Zhi-hao, HE Ai, XIE Hui, YUE Wei-yuan
2015(10):244-248. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.043
Abstract PDF
Study on optimum extraction and properties of watery insoluble dietary fiber from tea sullage by response surface methodology
CHEN Shi-xue, WANG Yi-fan, YAO Yuan-yong, LU Dao-wang
2015(10):249-253. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.044
Abstract PDF
Preparation of food grade calcium acetate using wasted oysters shells
FAN Zheng, YANG Xu, GUAN Jia-qing, ZHANG Jia, QIAO Lu, CHANG Xiao-ya
2015(10):254-258. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.045
Abstract PDF
Optimization of ultrasonic extraction of bovine hemoglobin by response surface methodology
HE Yu-lan, LU Shi-ling, WU Ya-nan, WANG Qi-xiang, TIAN Pan
2015(10):259-263. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.046
Abstract PDF
Optimized ultrasonic-assisted extraction process of flavonoids from Pleurotus eryngii by response surface methodology
SUN Qiong, ZHANG Zhi-feng, LI Yue-mei
2015(10):264-268. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.047
Abstract PDF
Response surface optimization of ultrasonic-assisted extraction of total monoterpene glycosides from seed cake of Paeonias ostii
DENG Rui-xue, LI Xiao-fang, LIU Yi-qiong, ZENG Meng, DONG Jun-qing, LIU Pu
2015(10):269-272. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.048
Abstract PDF
Extraction technology and antioxidant activity analysis of polyphenols from apricot (Armeniaca sibirica) seed coat
CUI Jie, PAN Qian, ZHANG Qiao-hui, DONG Shi-bin, WANG Jian-zhong
2015(10):273-277. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.049
Abstract PDF
Optimizing the extraction and the antioxidant activity of anthocyanins from purple sweet potato by using response surface methodology
YANG Yang, ZHANG Xin, WU Zu-fang, WENG Pei-fang
2015(10):278-283. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.050
Abstract PDF
Optimization of ultrasonic-assisted extraction process of colchicine from lily flower by response surface methodology
LIU Qian-fen, LI Chang-gao, DENG Dan-wen, MA Bing-feng, HUANG Gan-hui
2015(10):284-287. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.051
Abstract PDF
Extraction and functional properties of protein from Jerusalem artichoke
HU Ya-nan, FAN San-hong, ZHANG Xiao-li
2015(10):288-292. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.052
Abstract PDF
Study on preparation process and properties of high purity indigestible dextrin
ZHANG Ying, ZHU Xiao-wen, QIAN He, YAO Wei-rong
2015(10):293-296. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.053
Abstract PDF
Optimization of anthocyanin content in purple potato wine by response surface analysis
SONG Xue-fan, LI Nan, XIONG Wei, ZENG Li-ping, WU Ying-long
2015(10):297-300. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.054
Abstract PDF
Processing the technique for microwave cake premixed flour of highland barley
DING Jie, HE Jiang-hong, HUANG Yi-qian, XIAO Meng, YANG Kai-jun, An Pan-yu, HE Lian
2015(10):301-306. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.055
Abstract PDF
Study on the extraction of soluble dietary fiber from sunflower seed shells and its antioxidant activity
ZANG Yan-qing, GE De-peng
2015(10):307-310. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.056
Abstract PDF
Optimization of purifying linoleic acid from walnut oil with urea adduction fractionation
ZHAI Yuan-chun, ZHANG Run-guang, FENG Bin-kui, DU Xi-min, HU Han, ZHANG You-lin
2015(10):311-316. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.057
Abstract PDF
Effect of drying temperature on properties of soybean protein-isolate/carboxymethylcellulose composite films
ZHANG Chao, GUO Xiao-fei, LI Wu, MA Yue, ZHAO Xiao-yan
2015(10):317-319. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.058
Abstract PDF
Study on thermal degradation stability of purple sweet potato anthocyanins in different organic acid systems
LIU Hai-ying, XING Zi-yi, WANG Jia-hua, MA Ya-ru, LIANG Shan
2015(10):320-324. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.059
Abstract PDF
Comparison of four different freezing techniques about the preservation effects on yellowfin tuna
YU Gang, YANG Shao-ling, ZHANG Hui, ZHANG Hong-jie, YANG Xian-qing, ZHANG Peng
2015(10):325-329. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.060
Abstract PDF
Effect of ethylene receptor Le ETR-3-deficient on storage quality of fresh-cut tomato
WANG Qian, GAO Li-pu, ZHENG Shu-fang, SHI Jun-yan, WANG Qing
2015(10):330-334. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.061
Abstract PDF
18 kinds of salt on apple of core rot control and part of the mechanism
BAI Xiao-dong, NIU Li-li, BI Yang, ZHAO Guan-hua, ZHANG Sheng-gui, LI Yong-cai
2015(10):335-338. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.062
Abstract PDF
Effect of cell wall enzyme activity on the degredation of pectin during postharvest softening of plum fruit
LIANG Jie-yu, ZHU Dan-shi, LV Jia-yu, GE Yong-hong, CAO Xue-hui, FENG Xu-qiao
2015(10):344-348. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.064
Abstract PDF
Anti-aging effect of total polysaccharide from Dendranthema morifolium on aging mouse induced by D-galactose
JIN Sheng-lang, QUE Fei, WANG Ying, WEI Xiao-xiao
2015(10):349-351. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.065
Abstract PDF
Effect of Oviductus Ranae fermented milk on the relief of physical fatigue effectiveness in mice
HAO Jie, QIU Zhi-dong, ZHU Kai, WENG Li-li
2015(10):352-355. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.066
Abstract PDF
Effect of Trichosanthes kirilowii lectin on blood glucose and oxidative stress in diabetic rats
LI Qiong, ZHANG Peng, GUO Chen, ZHANG Bao-shun, LI Xue-gang
2015(10):356-359. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.067
Abstract PDF
Research progress in comprehensive processing and utilization of microalgae
YANG Xian-qing, WU Qiong, HU Xiao, LI Lai-hao, WU Yan-yan, LIN Wan-ling, HUANG Hui
2015(10):360-364. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.068
Abstract PDF
Research progress in quality of the white tea
LIU Fei, SUN Wei-jiang
2015(10):365-368. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.069
Abstract PDF
Advance of research on ochratoxin contamination in grapes and screening methods of toxin producing strains
WANG Hai-ying, ZHANG Hong-yin, YANG Qi-ya, LI Chao-lan, WANG Jun-qing, LIU Zheng-wei
2015(10):369-372. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.070
Abstract PDF
Application of molecularly imprinted solid-phase extraction technology in meat security detection
LU Chun-mei, CUI Xiu-ming, WANG Cheng-xiao
2015(10):374-378. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.071
Abstract PDF
Research progress in developing situation and prospects of fermented drinks
WANG Lei, CHEN Yu-fei, LIU Chang-jiao
2015(10):379-382. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.072
Abstract PDF
Advance in L-malate production based on metabolic engineering strategies
ZHOU Li, CUI Wen-jing, LIU Zhong-mei, ZHOU Zhe-min
2015(10):383-388. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.073
Abstract PDF
Research progress on allergenic plant chitinases
XIANG Qi-sen, SHI Guo-qing, MA Yun-fang, DONG Ji-lin, SHEN Rui-ling
2015(10):389-394. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.074
Abstract PDF
Extraction and activity remained of shrimp tropomyosin
LI Yang, XUE Lu, HU Zhi-he, WU Zhi-jian, WANG Li-juan
2015(10):395-399. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2015.10.075
Abstract PDF