column
Preparation and Properties of Oligo-chitosan Cross-linked Gelatin Biodegradable Films
LIU Guiyan, WANG Bei, YANG Ruoxi, QIN Zhongli
2024, 45(13):1-8. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080140
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Chitosan Particles Loaded with Sodium Sulfite on the Structure and Properties of Gelatin Films
HUANG Ran, BAO Shibao
2024, 45(13):9-16. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090280
Abstract FullText HTML PDF
Screening Quality Markers of Regulating Lipid Metabolism Activity of Rubus suavissimus S. Lee Based on Spectral Effect Relationship
FAN Lanlan, WU Qiulian, HUANG Wanfang, JIANG Manjing, PAN Dongjin, LING Jie
2024, 45(13):17-29. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023060025
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Temperature on 3D Printing Performance of Plant Protein-based Ink
DAI Taotao, QIU Yuxuan, ZHANG Wenhui, DENG Lizhen, LI Ti, LIU Chengmei, CHEN Jun
2024, 45(13):30-37. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070150
Abstract FullText HTML PDF
Visualization and Analysis of Tea Beverage Research Based on CiteSpace
ZENG Xinxin, YIN Jing, HUANG Chen, ZHONG Weiquan, LI Danjie, DUAN Mengxia, YU Shan, PANG Jie, WU Chunhua
2024, 45(13):38-49. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023050098
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Portulaca oleracea Extracts on Gelation and Emulsification Properties of Pork Myofibrillar Proteins
SHI Yuanwei, CHANG Haijun, HU Yu, BO Zhaoying, ZHOU Wenbin, TANG Chunhong
2024, 45(13):50-57. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023060030
Abstract FullText HTML PDF
Study on Synthesis, Characterization and in Vitro Activity of Sweet Corncob Polysaccharide Nano-Silver
WANG Xin, ZHOU Zhuo, YU Shiyou, YUE Zhenge, XIU Weiye, MA Yongqiang
2024, 45(13):58-66. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070111
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Edible Dock Powder on Quality Characteristics of Dough and Noodles
LIANG Jing, LIU Xueqiang, XING Ruizhen, HAO Jianxiong
2024, 45(13):67-74. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070162
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Exogenous Sugar Treatment on Enrichment of γ-Aminobutyric Acid in Peanut Sprouts
ZHAO Kexin, LAN Weihao, DU Jiali, CHEN Jingwen, FAN Zixin, WEI Qinling, WANG Hongfei, XU Feng
2024, 45(13):75-82. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070283
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Ultrasonic Pretreatment on the Gel Properties and Structure of Flaxseed Gum-Soybean Protein Isolate Composite Gels
DU Tongshen, LIU Yue, MA Junhua, WANG Xinyi, SHEN Cunkuan, YANG Hua, YAN Jinxin
2024, 45(13):83-90. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080044
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Different Particle Sizes on Physical and Functional Properties of Walnut Green Husk Powder
AO Jingfang, SHEN Heyu, WANG Jun, LUO Anwei
2024, 45(13):91-98. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080181
Abstract FullText HTML PDF
Preparation of Water-soluble Rutin/Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin Inclusion Complex and Its Antioxidant Activity and Stability Studies
ZHANG Shengpeng, ZHANG Genyi
2024, 45(13):99-107. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080182
Abstract FullText HTML PDF
Effect and Comprehensive Evaluation of Hot Air Circulation Heating on the Active Substances and Antioxidant Function of Three Types of Radish Sprouts
LI Ru, LU Zhaoyang, SHI Cong, LI Chao, ZHANG Zhen, CHEN Xuehong
2024, 45(13):108-115. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080207
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Black Rice Spent Grain Addition on Quality and Physiological Activity of Steamed Bread
JIANG Mengying, ZHAO Yiming, JING Minge, CHENG Yu, ZHAO Ruonan, HANG Hua, SUN Haohao
2024, 45(13):116-123. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080213
Abstract FullText HTML PDF
Isolation and Identification of the Main Fungal Pathogens of Peach Fruit and the Antifungal Effect of Cinnamon Essential Oil on These Pathogens
YU Mingxia, WEI Yingying, HUANG Zhengzheng, CHEN Yi, JIANG Shu, XU Feng, WANG Hongfei, SHAO Xingfeng
2024, 45(13):124-131. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080163
Abstract FullText HTML PDF
Gene Expression, Bioinformatics and Substrate Selectivity of Phospholipase D from Acinetobacter sp.
WU Siyi, WU Linxiu, WANG Fan, LU Mengyao, TONG Xin, LI Min, FU Xinyu, HU Rongkang
2024, 45(13):132-139. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090014
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of Multiple Functional-Active Ingredients in Different Varieties of Natto
XU Mengyue, YU Jinyi, LI Hui, LIU Qin, ZENG Changli, WANG Hongbo
2024, 45(13):140-149. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023120296
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Plant-based Almond Yogurt Formulations and Characterization of Their Physical Properties Based on the Principal Component Synthesis Evaluation Approach
MA Jie, ZHANG Ting, ZHOU Zhiyi, ZHANG Tao, YU Junfei, KONG Lingming, LI Xuewen, ZHOU Jianzhong
2024, 45(13):150-158. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023060257
Abstract FullText HTML PDF
Effects and Mechanisms of Low-temperature Plasma Pretreatment on the Ultrasound-assisted Extraction Process of Total Flavonoids from Ginger Powder
XU Yanyang, LI Xuefeng, CHAI Yuxing, CHEN Yunjie, WANG Xuesong
2024, 45(13):159-167. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070172
Abstract FullText HTML PDF
Impacts of Different Additives on Hypoglycemic Components in Fermented Mulberry Leaves
GUO Jieli, YANG Limei, GAO Xin, LIN Zhengshan, PAN Gebo
2024, 45(13):168-175. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070280
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Mechanism of Enzymatic Browning and Its Inhibitors during Lonicera caerulea Fruit Pulp Beating
MA Yongqiang, LI Dan, XUE Qingzhuo, XIU Weiye, LI Guangzhi, YU Shiyou
2024, 45(13):176-185. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080033
Abstract FullText HTML PDF
Purification Technology by Macroporous Resin and Immunomodulatory Activity of Abalone Polysaccharide
QU Hang, WU Yi, LIU Changwu, YANG Hailong, LUO Zisheng, DAI Chenyi
2024, 45(13):186-194. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080185
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of the Formulation of Low-sugar Compound Jelly of Phyllanthus emblica L. and Passion Fruit by Response Surface Methodology
CHEN Meihua, LIAO Xinglian, NIU Gaigai, LAN Weibing, PANG Tingcai
2024, 45(13):195-203. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080210
Abstract FullText HTML PDF
Preparation Process of Alkali-extracted Polysaccharides from Abalone Viscera and Its Repair Activity against H2O2 Oxidative Damage in L929 Cells
WU Qici, LIN Zhichao, PAN Xiaoming, XUE Yu, HUANG Jiafu, PAN Yutian
2024, 45(13):204-211. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023120072
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of the Extraction Process and in Vitro Antioxidant and Hypolipidemic Activities of Polysaccharides from Sophora flavescens
ZHAO Xiaoliang, MOU He, ZHANG Jing, ZHANG Weijie
2024, 45(13):212-220. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023120305
Abstract FullText HTML PDF
Simultaneous Determination of Benzimidazoles and Their Metabolites Residues in Dairy Products by Solid Phase Extraction-Ultra Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
QIAO Yongsheng, WANG Ping, HUANG Yinbo, FENG Yinjie, CAI Xia, ZHANG Zhanlin, CHEN Wei
2024, 45(13):221-229. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023050242
Abstract FullText HTML PDF
Preparation, Characterization and Thermoplastic Analysis of Acetylated Starch with Different Substitution Degree
WANG Jingwen, DU Jiahong, LIU Xin, XU Dingyu, YAO Xianchao, LIN Rihui
2024, 45(13):230-238. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023060141
Abstract FullText HTML PDF
Distinction and Recognition of the 'Black Pearl' Fresh Corn Origin Based on Electronic Nose and BP Neural Network
MA Hongjiang, HAO Xiyu, GAO Ming, YU Youqiang, YANG Shuheng, LIU Shiwei, MA Xishan, WANG Wenxin, DUAN Shenglin, WANG Xue
2024, 45(13):239-245. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070135
Abstract FullText HTML PDF
Research on Quality and Flavor Characteristics of Five Kinds of Commercially Available Sour Fish Sauce in Qiandongnan
LIN Li, DONG Wei, ZHOU Chan, YAN Hongguang, YUAN Wei, CHEN Bi, SHI Min, ZHANG Meiqiao
2024, 45(13):246-256. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080022
Abstract FullText HTML PDF
Purification and Structural Analysis of Anthocyanins from Black Wolfberry and Mulberry
LIU Enfen, SUN Lin, CHEN Ziye, WANG Jun
2024, 45(13):257-264. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080206
Abstract FullText HTML PDF
Application of Time-resolved Fluorescence Immunoassay to Concurrently Quantify Fumonisin B1, B2 and B3 in Corn
ZHANG Jialin, MA Licai, HOU Lu, Menghenaren, WEN Kai, HOU Xiaolin
2024, 45(13):265-271. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080334
Abstract FullText HTML PDF
Determination of Content of 6 Triterpenic Acids in Malusdoumeri Fruit by High-performance Liquid Chromatography
HUO Huazhen, CAI Aihua, XIE Yunchang
2024, 45(13):272-280. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090167
Abstract FullText HTML PDF
Composition and Comprehensive Evaluation of Free Amino Acids in Millet from Longzhong Area in Gansu Province
LIU Lilong, ZHANG Aiqin, XU Rui, GUO Bin, WANG Qing
2024, 45(13):281-291. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090309
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Cold Storage Insulation Packaging Box on the Quality of Sweet Corn in Simulated Cold Chain Transportation
SUN Minmin, ZHENG Shufang, WANG Qing, WANG Fudong, YUAN Shuzhi, CAO Jiankang
2024, 45(13):292-299. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070113
Abstract FullText HTML PDF
Study on Immune Enhancement and Toxicological Evaluation of an Antioxidant Supplement
YANG Hui, ZHANG Jinwu, LI Guangyan, DENG Zeyuan
2024, 45(13):300-307. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080146
Abstract FullText HTML PDF
Design and Practice of Innovative Entrepreneurship Elements in the Course "Comprehensive Utilization of Grain and Oil Processing By-products" under the Guidance of Provincial First-class Discipline
SUI Xiaonan, ZHANG Yan, HUANG Guo, FU Yidan, LIANG Xiangyu, ZHAO Shangqing, WANG Siqi, YANG Aizheng, HUO Junwei, JIANG Lianzhou
2024, 45(13):308-314. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070284
Abstract FullText HTML PDF
Progress in Research and Development Prospects of Aronia melanocarpa
SHI Dongcheng, LIANG Shuqi, ZOU Yu, HE Litao, YU Yue, WANG Jian, SUN Peilong
2024, 45(13):315-325. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070100
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Mechanism of Grain Dietary Fiber Slowing Down Starch Digestibility
GU Shaohan, SUN Binghua, MA Sen, WANG Xiaoxi
2024, 45(13):326-332. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070160
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Bioactivity and Mechanism of Tea Polyphenols
CHEN Zhiyun, LI Jie, FENG Yu, REN Taiyu, CAI Yiming, LI Junling, YI Hongyan, JIANG Shuangfeng
2024, 45(13):333-341. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070168
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Bioactivity and Mechanisms of Jujube Polysaccharides
CHEN Hao, YIN Junye, HAO Jianxiong, ZHAO Dandan
2024, 45(13):342-351. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070276
Abstract FullText HTML PDF
Applications of Bacillus Proteases in the Food Industry: A Review
ZHANG Mingyi, SUN Qingjie, YANG Jie
2024, 45(13):352-359. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070279
Abstract FullText HTML PDF
Advances in the Application of Machine Learning to Microbial Structure and Quality Control of Traditional Fermented Foods
WANG Ningxiaoxuan, LI Xin, HUANG Yuli, WANG Yali, LAI Haimei, YANG Menglu, TANG Chenwei, GE Lihong, ZHAO Nan
2024, 45(13):360-367. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070288
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress of Molecular Biological Technology in Rapid Detection of Foodborne Pathogens
ZHANG Defu, GAO Le, ZHANG Ming, DU Zhixin, LÜ Xinran, BAI Xue, ZHANG Guoqing, LI Xuepeng, LI Jianrong
2024, 45(13):368-377. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080029
Abstract FullText HTML PDF
Progress on the Tasting Mechanism and Computer Aided Analysis of Food Taste-Modulating Peptides
YANG Dongting, WANG Yeyang, YANG Xuan, HUANG Sha, LI Weirong
2024, 45(13):378-388. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080040
Abstract FullText HTML PDF
Current Status and Hotspot Analysis of Honey Safety Research Based on CiteSpace
XIAO Tian, WANG Yan, YANG Fan, XU Huadeng, ZHONG Xiaohong, TANG Qi, LU Ying, JIN Xiu'e, WANG Jun, ZHENG Yajie
2024, 45(13):389-401. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080304
Abstract FullText HTML PDF
Application of Gas Chromatography-Ion Mobility Spectroscopy for Honey Quality Evaluation
LONG Daoqi, LIU Zhenping, GAN Fangyuan, ZHANG Xuejian, XIA Xiaohua, JIANG Rong, PANG Kejing, NIE Qingyu
2024, 45(13):402-410. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2024010053
Abstract FullText HTML PDF