AdvancedSearch
Latest Articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Effect of Rich GABA of Germinated Adzuki Bean on Intestinal Microflora in T2DM Mice
JIANG Xiujie, ZHANG Jiayu, LI Ying, CHI Xiaoxing, SUN Dongbo, CAO Dongmei, ZHANG Dongjie
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023120301
Abstract
Comparison of Slaughter Performance and Meat Quality between Yanjin Blackbone Chicken and Piao Chicken
YANG Yuan, XUN Wen, LIAO Guozhou, YANG Chunfang, WU Hongyan, GE Changrong, WANG Guiying
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080094
Abstract FullText HTML
Comparative on the Hypoglycemic and Lipid-lowering Activities in Vitro of Crude Polysaccharides from Fermented Bean Flour by Two Types of Bacteria
QU Yaning, LI Hui, XIANG Dasong, GUO Rui, ZENG Changli, WANG Hongbo
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080053
Abstract FullText HTML
Effects of Different Intermittent Microwave Thawing Methods on the Quality Characteristics and Lipid Oxidation of Yak Meat
ZHANG Shiqi, YANG Shanglin, WANG Xiangyu, CHEN Lianhong
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070044
Abstract FullText HTML
Preparation of Carboxymethyl Porous Starch by Mechanical Activation Solid Phase Etherification Method Synthesis and Its Application in Powdered Soy Sauce
YANG Jiatian, MIAO Yu, WEI Mengting, LU Guangyuan, CHEN Yuan, HU Huayu
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2024010118
Abstract FullText HTML
Advances in the Application in the Food Field of Solution Blowing Spinning Technology
NING Qian, GUO Zhen, WU Xianhui, PANG Jie
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060183
Abstract FullText HTML
Effect of Soybean Oligopeptides on the Gel Properties of Wheat Starch
MENG Yuhang, GAO Xusheng, DUAN Cuicui, MA Fumin, LI Dan, LI Xiaolei
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080071
Abstract FullText HTML
Protective Effects of Water Extracts from Different Ganoderma lucidum Mycelium on Ethanol-induced Hepatocyte Injury in LO2 Cells
CHEN Yaping, LIU Liping, FENG Jie, LIU Yanfang, TANG Chuanhong, YAN Mengqiu, ZHANG Jinsong, HAN Wei
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070031
Abstract FullText HTML
Optimization of the Preparation of Lotus Seed Resistant Starch through Thermoacidophilic Type III Pullulan Hydrolase Synergistic High-pressure Heat Treatments and Its Functional Characteristics
GUO Jianjun, ZENG Jing, WANG Tong, YUAN Lin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080183
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Phenolic Content and Its Antioxidant and Anti-inflammatory Activities During the Fermentation Process of Rosa rugosa ‘Dianhong’
CAI Yueyue, MERHABA Abla, GAO Lu, YANG Lixin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070005
Abstract FullText HTML PDF
Development and Quality Analysis of Malus prunifolia Jam
WANG Yuanli, WANG Fei, ZHANG Quan, TANG Muguo, TAO Liang, TIAN Yang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080017
Abstract FullText HTML PDF
Formula Optimization and Nutritional Characteristics Analysis of Pumpkin Whole Wheat Steamed Bread
RAO Ying, FENG Xiaoping, ZHENG Jing, LI Anlin, XIONG Shuangli
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070163
Abstract FullText HTML PDF
Multispectroscopic and Computational Study of the Interaction between α-Cembrenediol and Bovine Serum Albumin
SU Xiankun, SUN Zhenchun, YANG Hui, ZHAO Changyou, ZHAO Tianming, MA Chao, ZHU Guofei
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080128
Abstract FullText HTML PDF
Process Exploration and Flavor Analysis of Oyster Enzymatic Hydrolysates by Lactiplantibacillus pentosus Fermentation
LI Ke, ZHANG Jianzhong, XU Xinxing, LIU Li, HAN Guixin, WANG Hongjiang, ZHAO Yuanhui
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070222
Abstract FullText HTML
Effect of Desalted Duck Egg White/Gelatin Mixture System on Bread Quality
CHEN Jiamin, DAI Yalei, HOU Yuwei, ZHOU Bin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070050
Abstract FullText HTML
Quality Characteristics of Fermented Chili Peppers Using Different Inoculated and Natural Fermentation Approaches
ZHANG Shiyao, XIAO Yue, WANG Xinyu, CHU Chuanqi, WANG Tao, HU Xiaosong, YI Junjie
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070254
Abstract FullText HTML
Effects of Exogenous Melatonin Treatment on the Storage Quality and Antioxidant Capacity of Spaghetti Squash
LUO Yi, XUE Bo, TAO Ze, XU Jiayi, LI Yihan, FENG Yuxin, MA Jianxiang, REN Yamei
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070220
Abstract FullText HTML
Effects of Short-term Treatment with High Concentration CO2 on Post-harvest Storage Quality and Antioxidant Metabolism of Plums
LIU Zhixu, ZHU Xuan, ZHAO Yating, ZHANG Yu, SHI Huimin, LUAN Ruolin, LIU Jiabao
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080119
Abstract FullText HTML
Research Progress on Anticancer Effects of Sulforaphane
LIU Xinxin, ZOU Ping, ZHU Chenchen, WANG Yang, WANG Ziming
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080072
Abstract FullText HTML
Effect of Baking on GI Value of Cereal Meal Replacement Powder and Physicochemical Properties
JIANG Lei, LÜ Qingyun, WANG Xuedong, LIU Xianping, GAO Hongbo, ZHAO Pengjie, HUANG Lei
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080111
Abstract FullText HTML
In Vitro Digestion Properties of Low GI Barbary Wolfberry Multigrain Meal Replacement Powder
TIAN Lingli, MA Jiao, LIU Jun, FAN Yanli, LIU Dunhua
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080077
Abstract FullText HTML
Research Progress on Contamination, Variation and Control of DON during Beer Processing
CHEN Tingyu, CHEN Jianming, TAN Hongxia, ZHOU Hongyuan, ZHANG Yuhao, DAI Hongjie, MA Liang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023110303
Abstract FullText HTML
Content and Antioxidant Activity of Active Components in Different Parts of Gardenia jasminoides Ellis
ZHANG Xiaolong, WU Binxia, ZHU Zhaoyu, XU Guangzhi, WANG Yan, ZHANG Youzuo, NI Qinxue
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023090003
Abstract FullText HTML
Effect of Xylose on in vitro Digestion of Starch and Its Action Mechanism
WANG Meng, CHEN Mengze, LIU Jia, LIU Shiwei, MA Xishan, YUAN Peng, YAN Yongqiu, WANG Jun, DUAN Shenglin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023090242
Abstract FullText HTML
Effects of Different Fixation Methods on the Quality of Polygonatum cyrtonema Tender Bud Tea
MA Jiali, ZHANG Ting, ZHAO Wenhui, LIU Yunteng, ZHANG Yichi, MA Zeqiang, WANG Cheng, WANG Jianbo
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023100030
Abstract FullText HTML
Analysis on Unqualified Results of Sampling Inspection of National Food Safety Supervision in 2020~2022
XI Jinzhong, ZHANG Yan, SU Aijing, YE Yangyang, CHEN Zuodong, XUE Xiaoming
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080078
Abstract FullText HTML
Research Progress of Nutritional Ingredients, Functional Properties and Development Utilization of Finger Millet of Finger Millet
LI Lulu, ZHANG Jian, LU Lunwei, YIN Yanyan, Li Lingzhuo, LIU Ming, HU Feng
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080121
Abstract FullText HTML
Effects of Natural Extracts and Complex Phosphates on the Quality Characteristics of Yak Meat Minced during Cold Storage
ZHANG Shengxiu, ZHANG Xiaojing, WANG Linlin, WANG Xinying, WANG Yilang, WANG Yuqi, WANG Qiuyu, ZHANG Shulin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080108
Abstract FullText HTML
Quality and Flavor Sensory Analysis of Fermented Kiwi Black Tea Wine
MA Yi, YU Xiao, WEI Xin, DU Yong, XIAO Xiongjun, HUANG Huiling, TAN Jianxia, WANG Yue
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080255
Abstract FullText HTML
Effects of Different Drying Methods on Polyphenol Content and Antioxidant Activity of Noni Fruit
SHI Ying, ZHANG Chao, QIU Xinrong, GU Chunhe, ZHU Kexue, ZHANG Yanjun, CHEN Xiaoai
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080250
Abstract FullText HTML
Progress on the Improvement of Quality and Functional Properties of Fermented Milk by Complex Strains of Bacteria
WANG Ye, HOU Baochao, HUNG Weilian, HE Jian, LI Baolei, MAN Chaoxin, JIANG Yujun, ZHANG Yu
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060283
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Development and Utilization of Functional Microorganisms from Kombucha
LIU Siqi, FAN Luyao, WANG Shuo, WANG Ying, YUAN Lei
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070153
Abstract FullText HTML PDF
Progress on the Anti-inflammatory, Anti-cancer Activities and Mechanism of Action of Fucoxanthin
ZHU Yingying, LUAN Qian, ZENG Fanzheng, WANG Xiaona, YUAN Yongjun, CAI Luyun
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023040267
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress of Cold Plasma-induced Inactivation of Bacterial Spores
NIU Liyuan, ZHANG Dianhe, MA Yunfang, XIANG Qisen
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070103
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress in Preparation and Application of Marine Polysaccharide Based Probiotics Microcapsules
ZHOU Yelin, GUO Honghui, HONG Zhuan, CHEN Hui, XIE Quanling, ZHANG Yiping, ZHANG Mingen
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050111
Abstract FullText HTML PDF
Protective Effect of Tartaty Buckwheat Extract Fermented with Pleurotus eryngii on Alcoholic Liver and Stomach Injury in Mice
MA Yuqi, WANG Mei, CAO Xiaonian, LI Qiang, WU Dingtao, DONG Ling, ZHANG Fengju, HU Yichen
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060119
Abstract FullText HTML PDF
Recent Process on the Effect of Sous Vide Cooking Technology on the Quality of Meat Product
ZHANG Man, XIONG Xiaoxiao, LIU Jun, KAN Juan, QIAN Chunlu, JIN Changhai
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023030298
Abstract FullText HTML PDF
Inhibition of Proliferation of Esophageal Cancer Cells by Fucoidan Based on Nrf2/ROS Signaling Pathway
MA Yongchao, CHENG Qi, WU Hua, LU Qiong, JIN Shaoju
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023100182
Abstract FullText HTML PDF
Protective Effect and Mechanism of Chinese Yam Total Protein on High D-Glucose Induced Oxidative Stress in Human Umbilical Vein Endothelial Cells
JIANG Leilei, FENG Jiabao, LIU Ying, JIN Chenrong, LIU Meichen, WANG Siming, ZHAO Daqing, YU Shiting
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060254
Abstract FullText HTML
Protect Effects of Ganoderma lucidum Spore Polysaccharide on Liver Injury Caused by Acetaminophen
LIU Yang, HAN Zhongming, LIU Linling, LI Jintao, ZHANG Nan, YAN Meixia
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023040285
Abstract FullText HTML PDF
A Colorimetric Aptamer Sensor Based on Magnetic Nanoparticle for the Detection of Ochratoxin A
QI Xingpu, WANG Junkai, ZOU Tingting, ZHU Linfei, ZHANG Xue, KAN Jingjing, LI Qian
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080021
Abstract FullText HTML PDF
The Preservative Effects of Vacuum Packaging Combined with Cold Storage on Fresh-cut Taro
YUAN Xiao, YI Jingyi, FU Longwei, WANG Guang, WANG Bin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070122
Abstract FullText HTML
The Effect of Mustard Essential Oil Combined 1-Methylcyclopropene Preservation Treatment on the Quality of Broccoli during Refrigerated Storage
WANG Panpan, GUAN Weiliang, SUN Zhidong, CAI Luyun
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050107
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Different Postharvest Treatments on Browning,Active Oxygen Metabolism and Saccharides of Gongcheng Persimmon
SHENG Jinfeng, WANG Xuefeng, LEI Yawen, YI Ping, LI Li, TANG Yayuan, YE Dongqing, YAN Cailing
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050020
Abstract FullText HTML PDF
Difference of Volatile Components of Oolong Tea Manufactured with Morning Leaves and Evening Leaves
GUO Li, XIE Chenxin, LIN Zhi, YUE Wenjie, ZHANG Yue, GUO Yaling
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070221
Abstract FullText HTML PDF
Changes of Volatile Flavor Substances of Beeves in Spoilage Process based on Gas Chromatography–Ion Mobility Spectrometry and Electronic Nose
ZHAO Zhiping, ZHANG Shengyuan, CHEN Hongfan, LING Ziqing, JIA Xiaohan, LIU Dayu
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070121
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of the Effect of Drying Methods on Volatile Components of Toona sinensis Based on GC-IMS and GC-MS Combined with Chemometrics
ZHANG Le, WEI Yixin, SHI Guanying, JIANG Pengfei, ZHAO Lili, WANG Jihong, ZHANG Shaonan, WANG Zhaogai
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070120
Abstract FullText HTML PDF
Isolation, Identification and Fermentation Characterization of Leuconostoc pseudomesenteroides HL64-1 Producing D-Lactic Acid with High Optical Purity
HUANG Xiaoping, WANG Tong, LI Peng, LIU Lan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070102
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Combined Fermentation of Leuconostoc and Lactiplantibacillus on the Quality of Low-salt Pickled Radish
ZHAO Yong, LIU Biqin, CHEN Junfei, TANG Huihua, TANG Rong, SHI Qiao, KAN Huan, LI Hong
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080039
Abstract FullText HTML PDF
Transcriptomics-based Exploration of the Effects of Oviductus Ranae on Rats with Impaired Follicular Development
HE Xingyao, WANG Yu, WANG Junshu, WANG Xiaohui, DI Lin, LIU Xinyu, ZHAO Hongyu, ZHANG Fengqing
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070261
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and Component Analysis of Camellia nitidissima Chi Polyphenols and Their Antioxidant Activites in Vivo and in Vitro
XU Jiawen, SUN Qing, ALIYA Abdurehim, TANG Wei, RUAN Lin, SUN Xiuyan, XIE Junbo
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023090277
Abstract FullText HTML
Purification of Anthocyanin from Blueberry Candied Syrup by Microfiltration Combined with Macroporous Resin
ZHU Chengcheng, SUI Shiyou, WEI Wenyi, JIA Jian, LIU Wei, TIAN Wei, MENG Lingwei, JIN Limei, LI Zhijiang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050255
Abstract FullText HTML PDF
Construction of a Food-grade Expression Vector Based on pyrF Gene in Lactococcus lactis
WANG Shuai, DENG Mulan, LIANG Zhicheng, ZHOU Hongyu, HE Shaomei, ZHANG Zhi, MU Yunping, LI Fanghong, ZHAO Zijian
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060149
Abstract FullText HTML PDF
Bacteriozyme Cooperated with Solid-fermented Walnut Glutenin to Prepare Bacteriostatic Peptides
MA Hui, MEI Jie, YUAN Xinchao, YUAN Xinyue, GU Xuemin, SUN Huan, WANG Zipeng, KONG Lingming
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070037
Abstract FullText HTML
Effects of Different Extraction Processes on the Physicochemical Properties and Volatile Flavor Compounds of Chicken Oil
JIANG Tao, ZOU Ye, YU Wenjing, MA Jingjing, YANG Jing, XU Weimin, YANG Biao, WANG Daoying
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080085
Abstract FullText HTML
Mechanism of Curcumin Mediated Photodynamic Sterilization on Clostridium perfringens
ZHENG Yuhang, MAI Xutao, WANG Wenzhuo, LIU Fang, ZHANG Xinxiao, SUN Zhilan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070251
Abstract FullText HTML
A Rapid Evaluation Method for Unsaturation of Camellia Oil Based on Raman Spectroscopy Technology
MA Jingjing, TIAN Chun, CHEN Jianglin, LI Jiawei, ZHANG Yunbin, HOU Ruyan, JIN Long
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060306
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Extraction Process and in Vitro Activity Study of Total Sterols from Wild Pyracantha fortuneana Leaves in Yunnan
LIU Weiliang, CAI Jian, GAO Wenrong, ZHU Ling, LÜ Tao
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080041
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Heat Treatment on the Stability of the Tuna Protein Emulsion
GAO Fei, YU Haixia, ZHANG Xiaojun, WANG Jin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070287
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of the Enzyme-assisted Extraction and Tyrosinase Inhibition of the Flavonoids from Thinned Fruits of Guanxi Pummelo (Citrus grandis (L.) Osbeck)
HUANG Shuan, DING Hongxia, YANG Yuanfan, NI Hui
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060298
Abstract FullText HTML
Use of Hypoxia Combined with Acid Stress to Enrich GABA in Adzuki /Mung Beans, and Optimization of GABA-rich Sprouted Bean/Rice Mixture Processing Conditions
JIANG Xiujie, XU Qingpeng, ZHANG Jiayu, WANG Jie, WU Ruizhe, SHAO Haiyi, CHI Xiaoxing, CAO Dongmei, ZHANG Dongjie
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023030315
Abstract FullText HTML PDF
Screening of Leuconostoc Strains with Antibacterial Activity from Fermented Vegetables and Mining of Bacteriocin Gene Cluster
LIU Biqin, CHEN Junfei, LUO Yiyong, ZHAO Yong, WAN Xing, CAI Yingli, TANG Rong, SHI Qiao, LI Hong
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070125
Abstract FullText HTML PDF
Isolation and Identification of Pathogenic Fungi of Carambola Fruit and Study on Their Metabolites
XU Xiang, LIN Ziyi, WEI Wei, LIN Jie
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060147
Abstract FullText HTML
Preparation of Rice Starch Malate and Its Improvement on the Quality Characteristics of Noodles
XU Yue, MA Chunmin, FU Yao, YANG Yang, BIAN Xin, WANG Bing, WANG Yan, LIU Xiaofei, ZHANG Guang, ZHANG Na
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080076
Abstract FullText HTML
Antibacterial Activity of Red Pigment Extracted from Pitaya Peel and Its Indication Effect on the Freshness of Bighead Carp Meat
LIN Runting, LIANG Jiajia, MO Yuxing, LIU Kaidong
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060305
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Aging Method and Time on Meat Quality of High-grade Fattening Angus Beef
WANG Haibo, FU Jianhui, ZHONG Jincheng, FENG Jianhua, ZHAO Jing, LI Tingting, SHI Yinghua, ZHANG Xinglong, LI Hang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070269
Abstract FullText HTML PDF
Progress in Construction and Food Application of Chitosan-based Nutrient Delivery System
LIU Pengyu, WANG Kexin, ZHOU Yuyuan, YANG Yan, XING Zhuqing, GAO Ang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070173
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Ultrasonic Treatment on Physicochemical and Functional Properties of Goat Milk Casein
LI Jin, LI Lei, DAI Zhiyong, ZHANG Yanchun, LUO Jie, LIU Chengguo, ZHOU Hui
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080143
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Pasteurization Process on the Edible Quality and Shelf Life of White Cut Chicken
WANG Xiaoming, SHI Jinming, HAN Minyi, WANG Xiaozhi, LI Lingyun, JIN Shuangshuang, DONG Huafa
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080030
Abstract FullText HTML
Research Progress of Non-destructive Testing Technology in Beef Quality
YANG Xiaoting, LIU Hao, LIU Nan, SUN Lirong, LI Yalan, QIE Mengjie, ZHAO Shanshan, BAI Lu, ZHAO Yan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070265
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Resting Time on Gel Properties of the Chicken Minced Meat Gel
TONG Jiaxin, ZHAO Lei, XIA Yangyi, LU Jiawei
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070006
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Garlic Powder on Duck Luncheon Meat Quality
OUYANG Can, BAI Chenyu, GU Zepeng, ZENG Zhen, LIU Yuntao
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050251
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Sensory Characteristics of Shine Muscat Grape and Establishment of Sensory Wheel
QI Yanan, GE Qian, LI Yashan, GUO Fei, WANG Yuguo, MA Tingting, FANG Yulin, SUN Xiangyu
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070278
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Modified Atmosphere Package on the Chilling Injury of Atemoya Fruits Based on Physiochemical Analysis and Machine Learning
ZHANG Ruoyan, ZHONG Yu, WANG Danfeng, GUO Feng, ZHOU Guoping, DENG Yun
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023110004
Abstract FullText HTML PDF
Regulation and Analysis of Food Safety Based on Machine Learning
ZHAO Zhiyao, LIU Minghao, BAI Lin, REN Runhan, SHANG Wei, SUN Ying, WENG Yunxuan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023090288
Abstract FullText HTML PDF
Non-destructive Detection of pH and Firmness of Red Globe Grapes Based on Infrared Transmission Spectroscopy
GAO Sheng, WANG Wei, XIE Wancui
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070156
Abstract FullText HTML PDF
Preparation of Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin-Curcumin Complex and Its Mechanism of Photodynamic Killing of Salmonella
BAO Yuexin, CHEN Yanhong, MA Yu, HUANG Jingjing, WANG Jia
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070232
Abstract FullText HTML
Effects of Grinding Strength on Physicochemical Properties and Protein Extraction of Rapeseed Meal Powder
ZHAI Xiaona, HU Longbiao, LI Yuanyuan, ZHOU Xinqun, WANG Ping, LIANG Liang, HU Xuefang, ZAHNG Zhimin, PEI Haisheng
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070226
Abstract FullText HTML
Research Progress of Sensors Technology Based on DNA Walker in Food Safety Detection
SONG Siqing, SI Xiaoxia, HU Jufeng, DU Zimo, CHEN Lijun, LIU Jichao
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080091
Abstract FullText HTML
Optimization of Ultrasound Assisted Tenderizing Agents for Improving the Tenderness of Eliminated Hen and Its Effects on Meat Qualities
WU Ping, YAO Fang, WANG Zhengyun, QI Xingpu, ZHANG Wei, ZHANG Huanxin, YANG Tao, ZHOU Jiaxin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070062
Abstract FullText HTML
Bibliometric Analysis of the Research Progressing in Photodynamic Antimicrobial Technology Based on Citespace
SHI Yuan, LI Jing, HU Jiamiao, LIN Shaoling
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023010162
Abstract FullText HTML PDF
Screening, Enrichment and Structural Identification of Bitter Almond Antibacterial Peptides
ZHANG Tao, MA Jie, NIAN Guofang, ZHOU Zhiyi, ZHANG Ting, ZHOU Jianzhong
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070042
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Lacidophilin on Inflammatory and Intestinal Microflora in Mice with Helicobacter pylori Induced Gastritis
CHENG Xiaoying, ZHAN Yang, ZHOU Yanan, ZHANG Jingwen, LI Yingmeng, LIU Wenjun
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070029
Abstract FullText HTML PDF
Study on Aroma Compounds of Different Grades Shuangjing Green Tea Based on HS-SPME-GC-MS
ZHAO Zhiqiang, CHEN Luojun, RAO Yu, XU Lu, RAO Jun, LEI Zhiyong, ZHANG Li, GAO Yinxiang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070242
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Partial Nitrite Substitution by Pomegranate Powder and Tea Polyphenols on Inulin Ham Sausage Quality
FENG Xiaohui, SHEN Zhiyu, XUE Xiaoling, LÜ Hui, BI Haidan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070208
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Low Temperature Impregnation Process on the Quality of Orah Fruit Wine
ZHENG Wanqi, XIAO Xiongjun, ZENG Chunli, YAO Shiyu, HOU Changjun, MA Yi
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060230
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Slice Thickness and Hot-air Temperature on Drying Characteristics, Physico-chemical Properties and Antioxidants of Mulusasiatica Nakai Slices
JIANG Ningning, MA Jiyang, ZHANG Jian, ZHANG Aijun, SHEN Zhaohua, LIU Jun, ZHANG Yang, DU Guojun, WANG Cuntang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060179
Abstract FullText HTML PDF
Isolation, Purification, Structure Characterization and Antibacterial Activity of Polysaccharides from Proso Millet Bran
CHEN Yanyun, PING Hua, GAO Yuan, DU Yuanfang, LIU Jing, ZHANG Lizhen
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023090118
Abstract FullText HTML PDF
Research progress in nutrient composition, functional activity and processing status of edible fungi
CHEN Jiansheng, YANG Zhengyou, WANG Yansheng, GONG Zhiqing, WANG Wenliang, JIA Fengjuan, CUI Wenjia, ZHANG Jian, HOU Furong, LI Yongsheng, SONG Shasha
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050298
Abstract FullText HTML
Research Progress on Extraction, Properties, Functional Complexes and Application of Rice Bran Protein
TANG Caiyun, ZHANG Fengjiao, LIU Jinguang, QU Yanan, LIU Yuqian
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060168
Abstract FullText HTML
Research Progress on the Mechanism of Action of Medicinal and Edible Homologous Substances in the Prevention and Treatment of Alzheimer's Disease
KANG Yao, TANG Yuan, ZHANG Dongxing, WANG Lei, WANG Xin, SU zimeng, YU Hongjian
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023090179
Abstract FullText HTML
Optimization and Antioxidant Activity of Peptides from Rapeseed Cake Assisted by Superfine Grinding
ZHAI Xiaona, HU Longbiao, LI Yuanyuan, ZHOU Xinqun, WANG Ping, LIANG Liang, HU Xuefang, ZAHNG Zhimin, PEI Haisheng
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080230
Abstract FullText HTML
Research Progress on Structure, Biological Activity and Product of Ziziphus jujuba Polysaccharide
WEI Bingqi, GAO Xiaoyu, LIU Yanxin, WANG Yicui
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080051
Abstract FullText HTML
Effect of Iron Overload on Liver Injury caused by Different Types of High-fat Diets
CHEN Jie, CHEN Ruiran, GUO Fuchuan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070067
Abstract FullText HTML
Effects of Natural Spices on Shelf Life Quality of Roasted Peanut Kernels
HUANG Xiaoyi, JIA Lirong, SUN Yuding, CAO Yuegang, RAN Xu
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070215
Abstract FullText HTML
Scutellaria baicalensis Extract Inhibits the UVA-induced Photoaging in NIH3T3 Cells
CAI Chunmei, HUANG Yuye, LI Liyan, YU Yue, LIU Xiaojuan, XIAO Shuxiong, LU Li
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070036
Abstract FullText HTML
Investigation and Research on Ordinary Foods in China Labeled "Lactic Acid Bacteria" and "Probiotics"
GUO Jiaming, CAO Yanwen, DAI Runfang, LIU Chun, YANG Huiru, LI Huijiao, FU Ying, ZHANG Guohua
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080079
Abstract FullText HTML
Optimization of Enzymatic-Assisted Aqueous Two-Phase Extraction Conditions of Polysaccharides from Cordyceps cicadae and Analysis of Its Antioxidant, Hypoglycemic and Hypolipidemic Properties In Vitro
LI Jinting, QIAN Xinyi, YONG Yidan, WU Mengmeng, SUN Huakai, WANG Yanan, CHEN Anhui, SHAO Ying, NI Zaizhong
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070233
Abstract FullText HTML
Application and Dietary Exposure Assessment of Pyrimethanil and Thiophanate-methyl in Postharvest Storage and Preservation of Litchi Fruit
XIAO Lu, LI Xiaoqin, TANG Xuemei, ZHU Fuwei, WANG Gang, LIU Shuai, JIANG Xunyuan, DENG Yicai, WAN Kai
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070072
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Different Drying Methods on the Rehydration and Quality Characteristic of Low-salt Pickled Abalone
WANG Shuxian, DU Han, LIN Duanquan, WENG Ling, CAO Minjie, SUN Lechang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060303
Abstract FullText HTML PDF
The Polysaccharide of Atractylodes macrocephala Koidz can Alleviate Kidney Injury Induced by Cyclophosphamide in Mice through Arachidonic Acid Metabolic Pathway
LI Bingxin, GONG Shuying, XU Danning, LI Wanyan, CAO Nan, FU Xinliang, JIANG Danli, HONG Longsheng, YU Ziyu, BAI Shuaifei, TIAN Yunbo
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070030
Abstract FullText HTML PDF
Comparative Analysis of Nutritional Components and Flavor Substances between Dali Yangpao and Purple Walnut Kernels
LIU Yan, TAO Liang, GU Fan, DAI Jiahe, TIAN Yang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050320
Abstract FullText HTML PDF
Improvement Effect of Shiitake Glycoprotein against Lead Acetate-induced Toxicity in Rats
MI Chunxia, HE Yu, HUANG Xiaoming, MA Chuangui, HUANG Xunwen, XU Xiaoling, ZHAO Shuang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023100048
Abstract FullText HTML PDF
Identification of Geographical Origin for Hawthorn Based on Hyperspectral Imaging Technology
LIU Zijian, GU Jiacheng, ZHOU Cong, WANG Youyou, YANG Jian, HUANG Jun, WANG Hongpeng, BAI Ruibin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023090074
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Different Cooking Methods on Volatile Components of Ctenopharyngodon idella Meat
ZHANG Xuan, MO Haoran, ZHAO Hui, LI Xin, HE Yu, HUANG Mingzheng, TANG Weiyuan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070063
Abstract FullText HTML PDF
Plackett-Burman Test Combined with Box-Behnken Response Surface Method to Optimize the Formulation of Pork Meatball Added with Soluble Antioxidant Dietary Fiber from Sponge Layer of Guanxi Pomelo
XUE Shan, ZHAO Xinyuan, HU Panhong
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060181
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and Structural Characterization of Ferrous Chelates of Spirulina Peptides
ZHANG Yu, LI Wei, WANG Lijuan, LI Fangwei, ZENG Mingyong
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060103
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Corn Starch-Ovalbumin Complex as Substitution for Wheat Flour on the Texture and Digestive Characteristics of Cupcakes
HONG Yuzhu, ZHANG Jiale, ZHANG Longxin, ZHOU bin, HU Bing, CHU Shang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070048
Abstract FullText HTML PDF
Quality Properties of Psyllium Husk Powder-Dosidicus gigas Surimi Composite Gel Imitation Noodles
YANG Jing, LI Jianrong, LI Xuepeng, YI Shumin, MENG Yuqiong, MA Rui, MI Geng
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060227
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Cooking Pressure and Holding Time on the Structure of Chicken Myofibrillar Protein
HE Shan, WANG Yusu, ZHANG Shuo, JIN Lei, ZHA Enhui
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050136
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Extraction Process and Neuroprotective Activities of Flavonoids from Mentha haplocalyx Briq. with Subcritical Water
ZHANG Qingqing, ZHANG Mengjiao, MA Yiming, CAI Xueyi
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023100088
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of Meat Nutrition and Flavor of Zhejiang East White Goose in Seawater Aquaculture
ZHU Qiongniu
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080107
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Enzymatic Hydrolysis Process for Preparing Peptides from Asini Corii Colla and Its Antioxidant Activity
LIANG Rong, XU Le, FAN Chen, CAO Lele, GUO Xingfeng
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070183
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Aroma Components of Tea Processed from Two Yunnan Tea Plant Species Based on Liu Bao Craft
DONG Rui, GAO Siting, ZHOU Xiaohui, ZHENG Maoxin, ZHANG Lijun, YANG Xueyi, XIAO Xue, LI Yali, ZHOU Hongjie
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080118
Abstract FullText HTML PDF
Quality Analysis of Different Varieties of Watermelon Fruits in Beijing
LI Ting, SONG Shuhui, WANG Zhengrong, LIU Lijuan, SHE Xiaoling, ZHOU Jiahua, WANG Baogang, CHANG Hong, ZHANG Chao, WANG Yunxiang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050224
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Quality Safety Risks and Control Strategies for Soybeans and Their Derivatives
YANG Yizhong, CHEN Yue, ZHANG Yuchen, FAN Yingying, HE Weizhong, SHEN Qi, WANG Yan, WANG Cheng, LIU Fengjuan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060187
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Effect of Non-starch Polysaccharides on Starch Properties
CHEN Linlin, HAO Xi, LI Xintong, WANG Ling, SONG Jiaqi, ZHANG Haipeng, ZHANG Na
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070025
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Preparation, Purification and Application of Chitooligosaccharides
GUO Hanzhong, LI Yongsha, LI Yongcheng, XIA Guanghua, ZHANG Xueying
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070123
Abstract FullText HTML PDF
Progress in Preparation and Application of Stimulus-response Zein-based Nanoparticles
WANG Wei, CUI Yan, ZHENG Mingzhu, LIU Meihong, LIU Huimin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060111
Abstract FullText HTML PDF
Discrimination of Strong Aroma-type Baijiu of Different Origins Based on Ag Nanoprism Etching Mechanism
JIA Junjie, ZHANG Suyi, XU Tao, MA Long, HUANG Zhangjun, WANG Songtao, SHE Yuanbin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070018
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Flavor Quality of ‘Chungui’ Minbei Oolong Tea with Different Baking Degrees
ZHAN Xinyi, OU Xiaoxi, ZHANG Wenping, ZHOU Jingjing, HUANG Huiqing, ZHAO Mengying, LI Xinlei, SUN Yun
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060190
Abstract FullText HTML PDF
Residual Dynamics and Safety Assessment of Imazalil, Prochloraz and Their Metabolites During Fresh-keeping Storage of Litchi
WU Jingna, WEI Luyang, DENG Youzhan, SHI Pengtao, LI Jinzhao, YANG Xiujuan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080056
Abstract FullText HTML PDF
Modeling and Optimization of Subcritical CO2 Extraction of Safflower Seed Oil Using Response Surface Methodology and Artificial Neural Networks
LIU Guoyi, GUO Jianzhang, CHEN Xing, WANG Weiqiang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070185
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Immersion Freezing on Texture of Huangguan Pear
ZHANG Xiaomin, NIAN Rui, WANG Ya, XIONG Xuefeng, YOU Kaiyan, ZHU Danshi, ZHAO Guocang, LI Wei, CAO Xuehui
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060272
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Nutrient Composition, Function and Processing of Morels
TIAN Jinfeng, SHANG Yuanhong, XIAO Zongni
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060297
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress of Bacteriocins from Lactic Acid Bacteria Based on Bibliometric Analysis
ZHEN Zichen, LIU Yang, WANG Shanshan, LU Hongzhao, WANG Ling, ZHANG Tao
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060057
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of the Preparation Process of Oyster Peptide by Enzymatic Hydrolysis and Its Effects on Testosterone Secretion and Oxidative Stress in Mouse Testicular Interstitial Cells
LIU Lu, LI Jingfeng, LAN Meng, LI Dongbing, ZHANG Kaiyue, WANG Yuelong, SHEN Jiaming, LI Chunnan, ZHANG Hui, SUN Jiaming
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050205
Abstract FullText HTML PDF
Characterization and Discrimination of Prefabricated Grilled Fish with Different Packaging Methods Using Non-targeted Metabolomics
ZHANG Yan, WANG Shengkai, NIE Qingyu, FU Xun, FENG Tingting, XIONG Chunmei, LI Xiang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023100168
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and Stability Analysis of Spirulina Polyphenol Composite Nanocapsules
ZHONG Qiufan, LI Wei, SUN Weihong, LI Fangwei, ZENG Mingyong
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070075
Abstract FullText HTML PDF
Process Optimization and Quality Research of Oil Extraction from Tiger Nut (Cyperus esculentus L.) Using Ultrasonic-Assisted Extraction
QUAN Yu, LIU Xueqiang, ZHAO Dandan, RAO Huan, WU Tongjiao, HAO Jianxiong
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070077
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Lactic Acid Bacteria and Yeast Co-fermentation on the Physicochemical Properties and Storage Period Quality of Mustard
TANG Rong, CHEN Junfei, YANG Haiquan, YANG Junsong, ZHOU Yuying, LIU Biqin, SHI Qiao, LI Hong
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070065
Abstract FullText HTML PDF
Screening, Identification and Enzymatic Properties Study of Cold-adapted Marine Pectinase-Producing Bacteria
ZHAO Ziqi, LIU Yeyu, YU Shuang, CHI Xuemei, JIN Shuhan, CHEN Ligong, ZHANG Qingfang, WANG Xiaohui
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060215
Abstract FullText HTML PDF
Effect of CO2 Stress Pretreatment and Electron Beam Irradiation on the Quality of NFC Apple Juice
HUANG Ruohan, ZHANG Tiantian, LIU Fang, FAN Mingtao
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060219
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Different Modified Atmosphere Packages on Storage Quality of Peppermint and Establishment of Respiration Rate Model of Peppermint Preservation
LU Yifei, ZHANG Huijuan, WANG Siwen, WANG Guoqiang, LI Hanrui, CHEN Xiangning
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023090057
Abstract FullText HTML PDF
Preparation, Characterization and Preservation of Composite Membranes of Polyvinyl Alcohol-Enoki Mushroom Aqueous Extract Based on Principal Component Analysis
ZHANG Xuesong, LIU Li, TANG Yujuan, XIE Yile, BIAN Xinyu
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060164
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Extraction Process of Total Triterpenoids from Crataegus songarica by Response Surface Methodology and ItsPurification Process
FENG Lin, LUO Shibo, PIDAMAIMAITI Guligena, LIU Yuanmeng, GAO Hongyan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070139
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Phenolic Substances in Citrus microcarpa with Nature Fermentation and Evaluation of Its Inhibitory Activites on Digestion-related Enzymes
ZHANG Hongjian, LIU Shuaiguang, MA Zewei, WANG Qingsong, TIAN Yan, ZHENG Lianhe
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070026
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Antagonistic Antimicrobial Prevention and Control of Grape Postharvest Diseases
ZHANG Miaomiao, ZHANG Yuchen, YANG Yizhong, FAN Yingying, HE Weizhong, WANG Cheng, HUANG Wei, LIU Fengjuan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060270
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Effect of Ultrasound on Animal Protein Structure and Properties
ZOU Yuxin, XIE Jingwen, WANG Hongtao, WU Yue, LIU Jiahan, LIU Siqi, WANG Yuemeng, LI Xin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060247
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Extraction, Purification and Biological Activities of Sugarcane Polyphenols
HUANG Qiqi, FANG Taowen, LUO Yiwen, WEI Tengqing, ZHOU Xiaohan, XIE Caifeng, LI Kai
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060124
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress of the Effects of High-Pressure Treatment on Starch Structure and Properties
YANG Yinshuang, DING Zeshu
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050236
Abstract FullText HTML PDF
Visualization Analysis of Food Safety Traceability System: Based on Bibliometrics
LUO Yongdi, TAO Guangcan, YANG Hongbo
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060032
Abstract FullText HTML PDF
Toxic Effects of Arecoline on Human Stomach Mucosal Epithelial Cells
LI Jiaxu, CHENG Yuying, YANG Yang, WANG Biying, JIANG Yuzhen, CHEN Jianping, LI Pan, DU Bing
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050244
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Forced-air Pre-cooling at Different Postharvest Time on Shelf Quality and Aroma Components of Honey Peach
AN Ronghui, CHEN Xingkai, CHANG Zi'an, REN Ziyan, ZHANG Jie, LIAN Huan, JIA Lianwen, YANG Xiangzheng
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060148
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Ultra-high Pressure Treatment on Quality and Its Shelf Life of Freshly Squeezed Compound Juice
WANG Fengling, ZHU Lin, CHAI Jin, WANG Chenxin, LI Shanshan, HUAN Shuo
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060060
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Vacuum Pre-cooling on the Circulation and Shelf Quality of Postharvest Baby Cabbage
MENG Di, JIAO He, ZHAO Anqi, HAN Ying, HE Xue, LI Pengxia, HU Huali
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060008
Abstract FullText HTML PDF
Phenolic Compounds and Antidiabetic Activity of Raspberry Ethanol Extract from Different Producing Areas
WANG Peixin, LU Feiyan, ZHANG Lu, ZHOU Wenna, PENG Chunyan, CHEN Mingshun, TU Zongcai
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060301
Abstract FullText HTML PDF
Volatile Substances of Different Hosts of Cistanche deserticola in Xinjiang Based on GC-IMS
PENG Xuyang, CHEN Junran, CUI Hanyuan, HU Liwu, ZHANG Zidi, ZHU Xingyu, CHEN Cunkun
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050230
Abstract FullText HTML PDF
Determination of 47 Pesticide Residues in Tea by QuEChERS Method Combined with Ultra Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
LIU Huawen, DENG Meiqing, CHEN Beiyan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050213
Abstract FullText HTML PDF
Progress Analysis of International Food Safety Culture Construction and Its Enlightenment to Our Country
LI Qiang, ZHANG Bingyan, DAI Yue, ZHANG Hongrui, LIU Peng
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060020
Abstract FullText HTML PDF
Quality and Flavor Analysis of Six Commercially AvailableStewed Pork Balls
HUAN Chuanming, LI Hua, WANG Hengpeng, WU Peng, XU Zhicheng, GAO Sumin, XU Anqi, WU Danxuan, ZHANG Huan, MENG Xiangren
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050209
Abstract FullText HTML PDF
Comprehensive Evaluation and Analysis of Dried Fruit Quality and Mineral Elements of 60 Different Germplasms of Lycium barbarum L.
LI Meixia, TAO Lei, WANG Xiaojie, HE Xinru, MI Jia, DAI Guoli, ZHANG Bo, XU Wendi
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023030081
Abstract FullText HTML PDF
Strawberry Mixed Gel 3D Printing Formula Optimization
ZHAI Hongxu, YIN Zexi, SUN Xiyun, LI Bin, LI Dongnan, GUO Hongbing, ZHANG Qi
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023040289
Abstract FullText HTML PDF
Process Optimization and Quality Analysis of Fermented Foxtail Millet Alcoholic Beverage with Liqueur Koji
ZHANG Rui, LIU Jingke, LIU Junli, CHANG Shimin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060142
Abstract FullText HTML PDF
Process Optimization and in Vitro Digestion Research of Raphanus sativus Seeds Sulforaphane Prepared by Enzymolysis Method
LI Huilin, LIU Hao, LI Jue, MUYESAER Kaidaisi, TURSUNAY Turgun, ZHAO Lei, HE Qingfeng
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050037
Abstract FullText HTML PDF
Isolation, Identification and Growth Characteristics of Spoilage Fungi from Stropharia rugosoannulata
LIU Xinyan, LI Zhanfeng, PENG Bangzhu
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060278
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Gradient Heating Method on the Microbial Changes and Flavor Formation of Liquid-State Soy Sauce Fermented with Different Salt Concentrations
LI Xinzhi, LIU Xi, XU Xinyu, ZHOU Qiyang, WU Changzheng, TONG Xing, OU Shiyi
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080043
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Polyonatum cyrtonema Hua. Polysaccharide on Intestinal Microorganisms Based on in Vitro-Simulated Digestion and Fermentation Model
LIU Xiaodan, XIAO Ying, ZHOU Jianjin, GAO Ya, WANG Yipeng, TANG Qingjiu, YU Ling
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050261
Abstract FullText HTML PDF
Preparation of Zein-Nicandra physaloides Gum Binary Complex and Its Application in Pickering Emulsions
JING Chengtong, TU An, ZHAO Chunhao, DONG Qi, WANG Yaxiao, GUO Peng, DONG Shuang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060153
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Extraction Temperature on the Functional and Structural Properties of Mullet Scale Gelatin
HUANG Lijin, WEN Yifan, LUO Meiling, QIAO Juanjuan, JIANG Wenli, XIE Huan, SHU Sheng, FANG Ting, TU Zongcai, SHA Xiaomei
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060092
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Composition, Croperties and Modification Application of Potato Protein
SUN Ying, ZHOU Bin, WANG Long, LIU Shen, ZHU Xiuqing
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060277
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Soaking Time on the Quality of Soymilk and Their Correlation Analysis
PAN Tingting, WEI Zhi, LI Jiayu, ZHAO Jinlong, ZHAI Aihua
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023030076
Abstract FullText HTML PDF
The Teaching Reform and Practice of Ideological and Political Construction of the Course on Food Chemistry and Analysis in the Digital Intelligence Era
SUI Chunxia, FENG Shi, WANG Duo, XU Jing, JIANG Bin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070290
Abstract FullText HTML
Application of Magnetic Nanoseparation Technology in Rapid Detection of Foodborne Pathogens
DU Shilong, LU Fei, ZHOU Fan, WANG Junliang, XIAO Youyu
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050235
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Formation Mechanisms and Removal Methods of Soybean Milk and Bean Odor
YANG Yang, GE Aiyuan, REN Likun, LI Lulu, MA Chunmin, BIAN Xin, SHU Shuqin, ZHANG Na
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070088
Abstract FullText HTML PDF
Anti-inflammatory Effects of Proteolytic Peptides from Different Ginseng Concoctions on LPS-induced RAW264.7 Cells
LAN Meng, LI Jingfeng, LI Dongbing, WANG Yuelong, LIU Lu, SHEN Jiaming, ZHANG Hui, SUN Jiaming
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050282
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Siderophores Production and Its Antifungal Activity of Pseudomonas aeruginosa Gxun-2
LI Shuyan, HE Yanli, SONG Chaodong, HUANG Xiazhi, LU Junming, LI Shiyong, ZHANG Hongyan, SHEN Naikun, JIANG Mingguo
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060087
Abstract FullText HTML PDF
Quality Evaluation of Nine Varieties of Blueberry Based on Principal Component Analysis
LIANG Yumei, LI Ke, LIN Zixi, LI Xiaomei, ZHOU Jinsong, LIAO Maowen, LIN Haoran, ZHU Yongqing, LI Huajia, LIU Gang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050072
Abstract FullText HTML PDF
Study on in Vitro Digestion Characteristics of Pickering and Traditional Whole Nutrient Emulsion
WANG Yingxiang, LIU Jinyang, XIA Kai, YANG Zongling, DING Zhenjiang, ZHANG Ziyang, CAO Yazhou, LIU Jia, DUAN Shenglin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060260
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Cross-linking Denaturation Reaction of Amaranth Starch and the Physicochemical Properties of Its Products
WU Jingwen, GAO Yuanyuan, PENG Xingyun
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060048
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of One-step Enzymatic Sugar Production from Wheat B Starch and Ethanol Fermentation
ZHANG Jingjing, CHEN Jiaxin, FENG Junwei, HU Jingting, MA Xinrong, ZHANG Nan, XIE Xinyue, LIU Na, WANG Xin, HUI Ming
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060010
Abstract FullText HTML PDF
Isolation, Identification and Antibacterial Screening of Spoilage Organism in Guilin Rice Noodles
YAN Wanjia, LIANG Weiwu, LU Jiahui, HUANG Chunxia, LI Xia, DONG Xinhong, LI Jing
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060308
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Different Cultivars of Broad Bean on the Quality of Pixian Broad Bean Chili Paste
LI Xiongbo, FAN Zhiyi, WANG Zeliang, LU Fuqing, JIANG Siqiang, LI Heng, ZHANG Qisheng, CHEN Gong, YANG Guohua, DENG Weiqin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060090
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Different Addition of Agaricus bisporus Powders on Rheological and Textural Properties of Yogurt
SUN Pengwei, LIU Yani, LI Ran, GAO Hong, FAN Xiuzhi, YIN Chaomin, SHEN Wangyang, WANG Zhan, CHEN Junhao, SHI Defang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050009
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Oral Nano-formulation to Deliver Astaxanthin
ZHONG Chen, LIU Mei, GAO Yan, XU Kefeng, WANG Ying
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070028
Abstract FullText HTML PDF
The Regulating Effect of Ginseng in Combination with Dandelion Root on ShangHuo Symptoms in Rats
WANG Jianan, WANG Huimin, ZHANG Baoli, CUI Fushun, PIAO Chunxiang, LI Guanhao, LI Hongmei, CUI Mingxun
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050182
Abstract FullText HTML PDF
The Role of Two Methanol Dehydrogenases in Methanol Metabolism of Methylobacterium
GUO Yaqing, WANG Dongshu, ZHU Li, ZHANG Weicai, LIU Ying, WANG Hengliang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060130
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Steam Explosion on Structural and Properties of Soluble Dietary Fiber in Rice Bran from Different Varieties
LI Sufen, TIAN Xinyi
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023110126
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Adding Wuyi Rock Tea on Quality, in vitro Digestive Characteristics and Antioxidant Activity of Rice Noodles
HUANG Juqing, Li Weibin, WANG Qi, GUAN Xuefang, LIN Bin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080113
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress in Metabolic Engineering Strategies for Microbial Synthesis of 2′-Fucosyllactose and 3-Fucosyllactose
LI Dengbin, WEI Chao, ZHANG Yuan, ZHANG Genlin, WANG Xiaoyan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060216
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of ACE Inhibitory Activity in Different Parts of Sea Cucumber (Apostichopus japonicus) and Optimization of Preparation Process of Active Peptides
WANG Yangduo, SU Yongchang, WANG Xiaoyan, SHI Wenzheng, LIU Zhiyu
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070015
Abstract FullText HTML PDF
Fractionation, Characterization and Calcium-holding Properties of Casein Phosphopeptide-calcium Chelates
LIU Weizhen, WANG Guanhua, YUAN Yanpei, WU Changjun, JIA Yongxiu, SUI Wenjie
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.203070209
Abstract FullText HTML PDF
Enhanced Extracellular Type III Pullulan Hydrolase Production by Co-Expressing Molecular Chaperone in Brevibacillus choshinensis and Fermentation Optimization
ZENG Jing, GUO Jianjun, WANG Tong, YUAN Lin
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080133
Abstract FullText HTML PDF
Quality Difference Analysis of Wu and Hong Gastrodia elata in Different Regions of Guizhou
YANG Xiaoyi, TANG Chenglin, FU Lingwei, LI Wei, WU Shanshan, XIAO Weixiang, HOU Xiaojie, LIN Chang
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023030053
Abstract FullText HTML
Application of Photosensitive Chitosan-based Composite Films in the Preservation of Litopenaeus vannamei
WU Shuangjie, ZHI Jinjin, WANG Dehua, REN Pengfei, LI Zhaojie, XUE Changhu, TANG Qingjuan
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023020016
Abstract FullText HTML PDF
Screening, Identification and Fermentation Process Optimization of Ester-producing Yeast in the Vineyard Soil
LI Yuan, YONG Xihao, ZHAO Wenpeng, ZHAO Ziming
DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2021070157
Abstract FullText HTML PDF
MORE+
Category
Optimization of the Extraction Process, Structural Characterization and Antioxidant Activity of Ginseng Alcohol Soluble Proteins
GUO Hao, BAI Xueyuan, CHEN Yu, SONG Wenbo, LIU Na, WANG Siming
2024, 45(8):1-10. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070055
Abstract FullText HTML PDF
Repeated Freeze-thaw Extraction Optimization, Structural Features and Antioxidant Activity of Polysaccharides from Ganoderma lucidum
REN Hongfei, PANG Mengyu, SUI Xinyi, LIU Dan, YANG Feiyan, LIU Yangshan, ZHANG Jing, DU Xiuju
2024, 45(8):11-20. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070076
Abstract FullText HTML PDF
Antioxidant Capacity of Different Solvent Extracts from Ge-riched Auricularia auricula Mycelium in Vitro
ZHU Yuxin, WANG Wenbin, WANG Jiajing, ZHU Yunlan, ZHANG Yifei, XU Xue, DAI Yongqi
2024, 45(8):21-28. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023070197
Abstract FullText HTML PDF
Study on Extraction, Purification, Structure Characterization and Hypoglycemic Activity of the Seed Kernel Polysaccharide from Acer truncatum Bunge
MI Shengcheng, XU Xiaojie, WEI Lingge, LU Qi, ZHU Minghua, BAO Yihong, CHEN Chunxia
2024, 45(8):29-38. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080038
Abstract FullText HTML PDF
Isolation and Purification of Polysaccharide and Anti-inflammatory Effect of Dendrobium officinale Neutral Polysaccharide
LIN Xiaoliang, XIE Lingna, CHEN Mengxiang, LIANG Ming, LIANG Yiheng, DU Zhiyun
2024, 45(8):39-46. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080137
Abstract FullText HTML PDF
Analysis on the Influence of Meat Mincing Times on the Flavor Characteristics of Surimi Based on GC-IMS
ZHANG Sijin, XIONG Yuxin, YOU Juan, LIU Ru, AN Yueqi, YIN Tao, MA Huawei
2024, 45(8):47-56. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023030204
Abstract FullText HTML PDF
Quality Analysis of Infrared and Microwave Roast Pork
WANG Lin, LI Anlin, XIONG Shuangli, XIONG Dequan, TANG Dan
2024, 45(8):57-66. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023040043
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Superfine Grinding Technology on the Quality Characteristics of Zanthoxylum bungeanum Seed Powder
JIANG Lina, ZHANG Xiuqing, PEI Haisheng, LI Yuanyuan, LIANG Liang, HU Xuefang, ZHANG Zhimin, ZHAI Xiaona
2024, 45(8):67-74. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023040017
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Enzymatic Hydrolysis of Bovine Hemoglobin Peptide and Study on Structure and Stability of Ferrous Chelate
ZHU Chaozhi, WEN Yaohan, XU Long, ZHANG Qiuhui, WANG Xinghui, ZHAO Gaiming, HAN Guangxing
2024, 45(8):75-87. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023040048
Abstract FullText HTML PDF
Influence of Drying Methods on Apple Pectin Content and Quality Characteristics
LIU Qingsong, LIU Chuanben, WANG Zhen, ZHONG Zhengchang
2024, 45(8):88-96. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050157
Abstract FullText HTML PDF
Study on Adsorption Characteristics of Lead in Simulates Apple Juice by L-lysine Functionalized Cellulose
WU Simiao, JIANG Haoyuan, AN Ying, ZHANG Limian, LI Peng
2024, 45(8):97-109. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050197
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Soy Protein Isolate-Sucrose Ester on the Stability of Emulsion Prepared by Different Oil
XU Yiqing, ZHAN Wei, NIU Jun, WANG Ye, BIAN Dan
2024, 45(8):110-118. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050200
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Different Extraction Methods on Properties of Flammulina velutipes Stembase Proteins
JIA Mingyue, GUI Xiangru, YUAN Qiuyan, CHEN Meiling, JIAN Lei, DONG Xiaobo, XU Huaide
2024, 45(8):119-126. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050337
Abstract FullText HTML PDF
Nano-starch and Its Structural Properties Prepared from Enzymolysis-Dynamic High Pressure Micro-fluidization
HUANG Jiahui, ZHAO Lei, ZHU Jie, ZHANG Shuyan
2024, 45(8):127-133. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060152
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Five Drying Methods on the Properties of Sour Cassava Starch
LI Mingjuan, WANG Ying, ZHANG Yayuan, YOU Xiangrong, ZHOU Kui, WEI Ping, WEI Linyan
2024, 45(8):134-142. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060176
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Fermentation Technology and in Vitro Digestion of Jujube Wine
WANG Jiangbo, XUE Chaoyue, ZHU Jialu, HE Chao, SHEN Yan, CAI Fengjiao, ZHANG Ruijing, XU Jian
2024, 45(8):143-150. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023040115
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Bacterias from Local Cured Meat on the Qualities of Fermented Beef
ZHANG Qiuhui, MENG Gaoge, WANG Han, CAO Shuping, CUI Wenming, ZHU Chaozhi, ZHAO Gaiming, LI Fuqiang
2024, 45(8):151-157. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023040222
Abstract FullText HTML PDF
Isolation and Identification of Bacteriocin-producing Bacillus subtilis S1-2 from Soybean Paste and Its Stability Study
ZHANG Taowei, WU Rina, JI Shuaiqi, LOU Mengxue, MA Ying, WU Junrui
2024, 45(8):158-164. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050100
Abstract FullText HTML PDF
Mutagenesis Screening of a Producing L-Malic Acid Aspergillus niger Strain and Optimization of Fermentation Medium
LIU Shutong, SHI Bingbing, TAN Yiyang, LI Chengwei, WEI Caixia, WANG Depei, XUE Xianli
2024, 45(8):165-173. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060014
Abstract FullText HTML PDF
Research on the Antibacterial Mechanism of Lauroyl Arginate Ethyl against Listeria monocytogenes
FENG Kun, HUANGFU Lulu, LIU Chuanduo, XIE Luyao, XIANG Qisen
2024, 45(8):174-181. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060088
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Different Processing Techniques on the Quality of Sour Bamboo Shoots
KANG Linzhi, NIE Danxia, CHEN Lin, LIANG Tianmei, CHEN Xiunuan, TANG Hui
2024, 45(8):182-189. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050284
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Vacuum Flavoring Technology and Quality Analysis of Pepper-flavored Peanut Kernel
CHEN Xiaoqing, LIAO Luyan, WU Weiguo
2024, 45(8):190-199. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050307
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of the Process for Preparing Effervescent Tablets from Aqueous Extraction of Ficus hirta Vahl
YANG Lin, JIANG Rongqian, ZHANG Hangying, LI Shuyu, WU Malu, ZHANG Juncheng
2024, 45(8):200-207. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050326
Abstract FullText HTML PDF
Optimized Extraction Conditions and Characteristics Analysis of Insoluble Dietary Fiber from Pomelo Peel
ZHANG Wenli, LUO Yin, GU Yaojia, WANG Ying, LIU Xingyu, CAI Wenbo, LIU Enqi
2024, 45(8):208-215. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050336
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Pea Protein Plant Meat Formulation by Response Surface Methodology and Its in Vitro Digestion Analysis
LIU Jing, JIN Na, SHI Chunqin, LI Yongshuang, DENG Qingsheng, LUO Xuanfei, LIU Yan, YANG Baojun, NIE Long
2024, 45(8):216-226. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050338
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Dendrobium officinale Granule Formula Process by Combining Analytic Hierarchy Process and Entropy Weight Method with Orthogonal Experiment
SUN Renjie, TIAN Maoyu, HE Qin, WU Dezhi, CHEN Weishi
2024, 45(8):227-234. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050347
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Stability and Nutritional Properties of Double Enzyme Simultaneous Enzymatic Hydrolysis of Whole Pea Milk Based on Response Surface Method
XIAO Danhong, LI Ping, DENG Yuanyuan, LIU Guang, ZHAO Zhihao, WANG Jiajia, ZHONG Lihuang, LIAO Na, ZHANG Mingwei
2024, 45(8):235-246. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060114
Abstract FullText HTML PDF
Response Surface Method Optimizes the Preparation Process of Frozen Chicken Blood Tofu
WANG Zhe, WANG Lingjuan, YANG Jing, MA Jingjing, YANG Biao, QIN Xiaojuan, WANG Daoying, ZOU Ye, XU Weimin
2024, 45(8):247-253. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060132
Abstract FullText HTML PDF
Simultaneous Determination of Ten Nucleosides in New Selenium-enriched Bamboo Shoots by HPLC-FP
QIN Xinrui, NIE Xiaobing, YUAN Gaoyang, LIU Shihan, YANG Yuyu, LIU Zhixin, QIU Shouzhe, ZHENG Li, YANG Shuo, FAN Baolei
2024, 45(8):254-262. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023040170
Abstract FullText HTML PDF
Analysis and Evaluation of Texture and Nutritional Value of Four Kinds of Ready-to-eat Sea Cucumber Products
WANG Yifan, ZHAO Ying, SHI Jianing, FAN Xinru, ZHAO Qiancheng, ZHANG Yu, LI Meng
2024, 45(8):263-272. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050156
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Taste and Aroma Differences between Miao and Shui Ethnic Red Sour Soup in Guizhou
PING Hongrui, WANG Yaping, CHEN Jiani, WANG Jinhua
2024, 45(8):273-283. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050181
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of Gold Nanoparticles Colorimetric Sensing Based on Two Commonly Aptamer for Rapid Detecting Aflatoxin M1 in Milk
SU Liu, HE Weihua, ZHANG Gan, CHEN Ailiang, ZHANG Ganggang, LAI Xiaocui, DENG Shengliang
2024, 45(8):284-292. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050332
Abstract FullText HTML PDF
Comprehensive Evaluation of Plums Quality Based on Principal Component Analysis and Cluster Analysis
LI Ke, LIN Zixi, LIU Jia, LIAO Maowen, YUAN Huaiyu, LIANG Yumei, PAN Cuiping, GUO Nanbin, ZHU Yongqing, ZHANG Guowei, LI Huajia
2024, 45(8):293-300. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060002
Abstract FullText HTML PDF
Research on Shelf Life Predicting Model of Prepackaged Instant Beef Based on Low-field Nuclear Magnetic Resonance
DONG Haisheng, LIU Hengyan, XU Nan, HE Kaifeng, YU Yanbo, LAN Haiyun, DU Bingjian, ZANG Peng
2024, 45(8):301-308. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060175
Abstract FullText HTML PDF
Study on Gradient Alcohol Precipitation of Fucoidan from Undaria pinnatifida and Its Hypoglycemic Activity in Vitro
LI Can, LÜ Jinbo, LIU Huiping, TIAN Yue, ZHANG Sheng, LÜ Binfei, XUE Tianrui, ZHANG Mingran
2024, 45(8):309-317. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060186
Abstract FullText HTML PDF
Antioxidant and Hypoglycemic Activities of Perilla Leaves in Vitro
ZHAO Yanqiao, WANG Shaoping, WANG Yue, SUN Bing, LI Jianying
2024, 45(8):318-324. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023040077
Abstract FullText HTML PDF
Molecular Mechanisms of Cucurbitacin B-induced Ferroptosis in Human Colorectal Cancer Cells
LIU Zhiyuan, ZENG Jinzi, ZHENG Tongyu, HUANG Riming
2024, 45(8):325-335. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060234
Abstract FullText HTML PDF
Thoughts on Curriculum Ideological and Political Construction of Food Biochemistry——Taking "Protein Chemistry" as an Example
YANG Xinhe, TANG Zhongsheng, XU Wenjie, LÜ Bangyu, YANG Sen
2024, 45(8):336-341. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023060144
Abstract FullText HTML PDF
Advance on the Formative Factors and Nutritional Regulation Strategies of Porcine PSE Meat
WANG Ruiqi, LIU Haisheng, ZHAO Baoyi, MAO Yanwei
2024, 45(8):342-349. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023040095
Abstract FullText HTML PDF
Application Research and Prospects of Multispectral Technology in Non-destructive Testing of Food
YANG Hongxin, TANG Xingping, YANG Zhengming, ZHANG Ju, LU Yajuan, WU Wendou
2024, 45(8):350-357. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023040152
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress in Anti-corrosion and Preservation Techniques for Chilled Meat
LOU Shihao, LI Dandan, SUN Xiaojing, GAO Shan, HAN Xue, LI Ying, XIU Jianhua, WANG Junfeng
2024, 45(8):358-365. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023040197
Abstract FullText HTML PDF
Nutrients, Functions and Application Prospects of Yeast Protein in Sports Nutrition Foods
YOU Xiaopeng, CHEN Zhixian
2024, 45(8):366-371. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050169
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress of Physical Field Thawing on Foods
WU Yuhang, JIN Yamei, ZHANG Xiao, YAO Huangbing, XU Xueming, YANG Na
2024, 45(8):372-379. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050289
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Nutritional Characteristics and Preparation Methods of Walnut Oil
XU Mengting, HAO Yanbin, QI Jianxun, ZHANG Yunqi, DING Baomiao, CHEN Yonghao
2024, 45(8):380-387. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050309
Abstract FullText HTML PDF
Research on the Effect of Probiotics on the Quality of Fermented Milk
DAI Yijia, ZHAO Liang
2024, 45(8):388-396. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050350
Abstract FullText HTML PDF
Visual Analysis of Dark Tea Research Status Based on CiteSpace
ZHANG Xuwen, LIU Sui, ZHAO Jinqi, YANG Ya, GE Binggang, WANG Kunbo, FU Donghe
2024, 45(8):397-406. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023050356
Abstract FullText HTML PDF