Latest Articles

Latest Articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Optimization of Lutein Complex Nanoparticle Preparation Process and Analysis of Stability and Antioxidant Activity
ZHANG Xin, SUN Jingmeng, JIA Zhenzhen, ZHANG Shiyu, ZHANG Jiahui, ZHANG Weiyu
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100069
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Soft-shelled Turtle Protein-derived Oligopeptides on Tubulin Polymerization-depolymerization Regulatory Mode In Vitro
YU Junying, CHU Baiyi, HAN Yu, ZHAO Yuxin, LIU Caiqin, WANG Nan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090240
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Metabolites Formation Mechanism of Plant Jiaosu
ZHOU Ya’nan, ZHENG Shuyi, LIU Jiawen, DONG Yu, LU Xu
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080203
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Compound Preservatives on Quality Characteristics of Refrigerated Micropterus salmoides Fillets
ZENG Luyao, LAO Mengtian, WANG Haibin, WANG Qi, PENG Lijuan, LU Hongyan, HUANG Jinrong
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023110290
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Incorporation of Different Forms of Curdlan Gels on the Gelling Properties and In Vitro Digestibility of Myofibrillar Protein Gels
XU Yining, CAO Chuan’ai, KONG Baohua, XIA Xiufang, CHEN Qian, ZHANG Hongwei, LIU Qian
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090234
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and Characterization of Chitinase from Marine Bacteria Aeromonas sp. YS-54
CHEN Sunan, LENG Kailiang, YAN Mingyan, LI Yinping, YU Yuan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090122
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Fat Substitution in Pumpkin Seed Protein-Carrageenan Emulsion on Myofibrillar Protein Gel Properties
ZHENG Shuang, LI Yanqing, LI Bo, ZHOU Tianshuo, HAN Qi
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2024010266
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of the Processing with Decoction of Millet Technology of Gastrodia elata and Study on Its Anti-inflammatory Efficacy
DONG Xin, SUI Xintong, HU Liming, WANG Renguang, LI ZhanGuo, WANG JingLong, WANG Shumin, LIANG Lei
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090066
Abstract FullText HTML PDF
Changes in Quality of Sauced Duck Necks during Cold Storage and Its Correlation with Microbial Community
WU Sifen, TU Zongcai, GUO Debin, HU Xinyan, LI Jinlin, LUO Yiyong, HU Mingming
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100227
Abstract FullText HTML PDF
Enzymatic Preparation of Phenolic Acid-Pectin and Its Antioxidant and Antibacterial Activities
ZHANG Zehong, QUE Zhiyi, FEI Peng
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2024030071
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Volatile Organic Compounds and Sensory Characteristics of Hops
XIAO Lin, LIU Qian, LIANG Huipeng, WANG Yaoyao, CHANG Xiaomin, QIU Ran
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100052
Abstract FullText HTML PDF
Advances in Understanding the Role Mechanism of Dietary Fiber in Mitigating Colitis
WANG Yong, LI Yue, CUI Lixian, LIU Suwen, HE Daling, CHANG Xuedong
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100148
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Starch Digestibility Regulated by Multi-scale Structure and Physical Modification
WANG Mengju, MA Chunmin, WU Qiaoyan, YANG Yang, LIU Xiaofei, WANG Yan, BIAN Xin, WANG Bing, ZHANG Guang, ZHANG Na
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100136
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Structure Characteristics, Biological Activity, Structure-Activity Relationship and Product Development of Dendrobium Polysaccharide
LUO Zhaoyong, JIANG Yan, YU Xiaoli, LIU Jinglei, LI Boning, ZHANG Keying, WANG Shuling, XIE Tian
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090148
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Main Extracts of Capsicum on Exercise Performance and Its Potential Mechanisms
YANG Wei, JI Hongshen, LIAO Junhui, ZHAO Shaocong, SUN Jian
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090141
Abstract FullText HTML PDF
Preparation, Properties and Applications of Pre-gelatinized Starch on Starch Based Foods
MA Chunmin, GAO Xinru, WU Qiaoyan, YANG Yang, BIAN Xin, WANG Bing, LIU Xiaofei, WANG Yan, ZHANG Na
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090033
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Application of Novel Non-thermal Sterilization Technologies in Fermented Fruit and Vegetable Products
LI Xin, WANG Ningxiaoxuan, MEI Yuan, HUANG Yuli, ZENG Xueqing, GE Lihong, ZHAO Nan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090007
Abstract FullText HTML PDF
Current Research Progress on Premade Meat and Poultry Dishes Off-flavors and Their Inhibiting and Masking Technology
WANG Yuqi, WU Jihong, Liao Xiaojun, FAN Mengyuan, GONG Junjie, ZHAO Yuwei, LAO Fei
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080170
Abstract FullText HTML PDF
Study on Protective Effect and Mechanism of Paeonia suffruticosa Seed Extract on Photoaging of HaCaT Cells Induced by UVB
HAN Jiejun, HONG Zhengyi, GONG Tiangui, WANG Bin, ZHANG Lanyue
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080212
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Functional Activity and Optimization of Synthesis Factors of Lignans from Phomopsis sp. XP-8 Assisted Eucommia ulmoides Oliv.
ZHU Jing, CHEN Hui, CHEN Yalan, SHI Junling
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023110188
Abstract FullText HTML PDF
Simulated Digestion of Polygonatum sibiricum Extract in Vitro and Its Effect on Intestinal Flora
CHANG Aixin, CAO Rong, LI Fangfei, BAO Yihong, CHAI Yangyang
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080047
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Ultra High Pressure Combined with Superchiling on the Quality of Chicken Soup
JIN Zishuang, CHEN Jiao, MA Zhiqian, ZUO Jia, WU Yiming, MEI Lin
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090187
Abstract FullText HTML PDF
Analysis and Evaluation of the Nutrient Quality of Tartary Buckwheat Whole Grain Powder at Different Germination Degrees
XU Qian, YE Wenjun, SHEN Wangyang, WANG Liping, GAO Kun, LI Xiaoning, TAN Bin
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090139
Abstract FullText HTML PDF
Establishment of UPLC-Q-TOF-MS Fingerprints and Antioxidant Spectroscopic Relationship of Ethanol-eluting Sites of Tetrastigma hemsleyanum Macroporous Resin
CAI Guoqiang, XU Zhijie, QIAO Xiaohong, LUO Tianji, ZHANG Lei, HE Yibo
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080305
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of Juice Processing Characteristics of Blueberry from Different Cultivars
CUI Yan, XUAN Xiaoting, ZHU Hongfen, ZHOU Xiong, LING Jiangang
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080204
Abstract FullText HTML PDF
Effects of X-ray Irradiation on the Storage and Preservation of Coloured Potatoes
YU Jiangtao, BAI Junqing, LI Kui, NIU Wei, KANG Luyao, KOU Liping, WANG Ruiyao, LI Shichao, WANG Dongdong, HOU Dehua, CHEN Qin
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080324
Abstract FullText HTML PDF
Antifungal Effects of ε-Poly-l-lysine on Lasiodiplodia theobromae Causing Fruit Rot of Passiflora caerulea L. and Its Mechanism
LIN Yuzhao, PENG Zetian, CHEN Hongbin, ZHENG Zongping, CHEN Yazhen, JIANG Xuanjing, CHEN Yihui
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2024040047
Abstract FullText HTML PDF
Transformation of Bitter Substances in Sea Buckthorn Juice by Fermentation with Lactiplantibacillus plantarum
WANG Chenxi, LI Qianhong, LIU Yangzhou, ZHANG Yan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080280
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Soybean Protein Isolates and Soybean Peptides on Growth and Metabolism of Lactobacillus rhamnosus GG
ZHANG Yinxiao, ZHANG Chi, WANG Jingyi, WEN Yanchao, LI He, LIU Xinqi
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080237
Abstract FullText HTML PDF
Simultaneous Determination of Nine Chlorogenic Acids and Flavonoids in Mori Folium by QAMS
LIU Mengwen, SHEN Jing, AYINUER·Baikere, HE Shiru, XIAO Hui, XU Weisheng
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080195
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Quality in Shoumei White Tea from Different Tea Plant Varieties
MIAO Yiwen, ZHOU Jingyun, YANG Chunming, LUO Zhengfei, WANG Yi, GONG Zhengli, TONG Huarong
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080168
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Postharvest Quality and Volatile Substances of Different Tomato Varieties
ZHAO Jingyi, ZHANG Peng, CAO Sen, WU Di, LI Donghua, DUAN Yuquan, LI Jiangkuo
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080152
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Flavor and Quality of Different Plant Wolfberry Tea Processed from Bud and Leaf
PAN Guanjun, FENG Jiao, DUAN Linyuan, ZHANG Xuanli, DAI Guoli, SHUAI Ping, QIN Ken, HAO Zhilong, ZHANG Bo
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080144
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Different Drying Processes on the Quality and Volatile Flavor Components of Jin Mudan Tea (Camellia sinensis L.) Flowers
LIANG Xianzhi, LUO Yanfei, YANG Jingyang, NONG Yuqin, CHEN Xing, LIANG Guangzhi, CHEN Yuanquan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070167
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Volatile Components of Kombucha in Different Regions
WU Xiaoya, ZHANG Yue, ZHANG Wei, TIAN Wenxin, WANG Peng, ZHANG Baoshan, ZHANG Haisheng, ZHAO Yu
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023050254
Abstract FullText HTML PDF
Study on Extraction, Purification and Antioxidant Activity of Polysaccharide from White Lilacs
WANG Tianyi, ZHANG Qingfen, HUANG Leilei, LIU Jiayi, YANG Fengjian
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090036
Abstract FullText HTML PDF
Preparation Process Optimization and Stability Study of Loquat Flower Flavonoid Nanoparticles
HUANG Jiating, YU Meizhen, CHEN Hong, YANG Hua, YAN Jinxin, CAO Shaoqian, QI Xiangyang
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090008
Abstract FullText HTML PDF
Preparation of Selenium-enriched Morchella Polysaccharide and Its Antitumor Activity in Vitro
LI Beibei, WANG Huiqin, SUN Yizheng
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080337
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Process Conditions for Fermented Mulberry Leaf Tea and Analysis of Its Antioxidant Activity
CAI Yajie, WU Rina, LI Yu, MU Delun, DING Ruixue, WANG Jun, WU Junrui
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080151
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of High Yield Conditions and Antioxidant Activity of Ganoderma lingzhi Exopolysaccharide Promoted by Vernonia amygdalina Dried Leaf Powder
TANG Kunpeng, LIU Shengrong, YU Mingming, YE Liyun, WANG Shengyou, WU Xiaoping
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070118
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Preparation Process and Properties Analysis of Soy Hull Nanocellulose Hydrogel
YU Kejin, ZHANG Ning, WANG Shengnan, LIU He, YANG Lina
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080316
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of the Formula and Quality Evaluation of Polygonatum kingianum Yogurt
WANG Teng, JIANG Shuaihan, LIU Kunyi, LI Ruoyu, LIANG Zhengwei, BO Nianguo, MA Yan, TANG Qingyan, ZHAO Ming
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080190
Abstract FullText HTML PDF
Extraction Optimization of Flavonoid Compounds from Various Parts of Camellia japonica and Constituent Analysis of the Extracts
XIONG Shibei, DENG Chuang, FAN Yifei, YANG Lingguang
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070010
Abstract FullText HTML PDF
Study of Bacterial Flora and Essential Oils Antibacterial Activity during Storage of Tuber indicum
QING Yuan, FANG Zhirong, WU Xia, YAO Xin, LIN Qiao, YIN Sheng
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080314
Abstract FullText HTML PDF
Study on Sustained Release Properties of Acid Resistant Carboxymethyl Chitosan Gel Microspheres Loaded with Anthocyanins
LI Xu, CHU Ruoqing, LIU Xinru, LIU Changxia, YE Xia, FAN Xiaozhen
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2024020076
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Heat Moisture Treatment on the Rheological, in Vitro Digestive Properties and Structure of Quinoa Starch
WU Xiaojiang, XIAO Jingnan, LI Linfang, CHAI Jianxin, CAO Yajing, DONG Meiqi, JIA Xin, GUO Xingyu, LI Ruonan, XU Jianguo
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2024010109
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Fatty Acid Chain Length on Properties of Rice Starch-Fatty Acid Complexes
JIA Jianhui, DOU Boxin, ZHANG Chujia, GAO Man, ZHANG Zhi, LIU Ying, ZHANG Na
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023120210
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Ultrasonic-assisted Quantitative Cooking on the Quality of Tea-flavored Stewed Beef
GUO Hui, ZHANG Baoxue, KONG Ling, XIONG Guoyuan, PU Shunchang
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080330
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Different Thermal Processing Methods on the Physicochemical Properties, Volatile Flavor Substances and Sensory Quality of Crayfish Hepatopancreas
HUANG Xiaolan, LEI Jiajia, HUANG Wanyi, JIAO Yudong, WANG Qi, CHEN Jiwang, WANG Haibin
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100009
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Different Lights on Seed Germination, Total Flavonoids Synthesis, and Related Enzyme Activities of Toona sinensis Seedlings
MA Huixin, MA Huili, QI Xuehui, SUI Juanjuan, QU Changqing, JIANG Xiasen, YANG Jingxia
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080211
Abstract FullText HTML PDF
Impact of Different Brewing Water on the Quality and Antioxidant Activity of Toona sinensis Fermented Tea Infusions
JIANG Pengfei, ZHAO Tiantian, SHI Guanying, ZHANG Le, ZHAO Lili, WANG Jihong, ZHAO Yan, WANG Zhaogai
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080201
Abstract FullText HTML PDF
Extrusion Material Moisture on the Property of Prolamins of Distiller's Grains
LIU Yao, YUAN Ruoyun, LI Hongjun, CHEN Shanfeng, MA Chengye, WANG Chenjie
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080197
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Dry Aging Times on the Quality of Yak Meat
LI Changfu, DENG Jing, WANG Tianyang, WANG Sijie, XIONG Yiling, LIU Yang, YI Yuwen, ZHU Kaixian, WU Huachang
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080046
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Curing Time on the Edible Quality and Oxidation Characteristics of Complex Low-Sodium Yak Meat
LU Huiqin, HUANG Yuyu, REN Xiaopu, NIU Xiyue, LAN Daoliang, WANG Yuqi, WANG Linlin
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080191
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of Volatile Flavor Compounds and Qualities between Traditional Fermented and Inoculated Fermented of Mei yu
YIN Hongmei, CHEN Haoran, YIN Ziran, TANG Zhenyi, ZENG Jinxiu, SHI Xiaodan, ZHANG Lu, TU Zongcai
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070267
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Carnosic Acid on Quality Characteristics of Rapeseed Oil during Thermal Processing
LUAN Yueting, ZHU Yingdan, DUAN Zhangqun, CHAI Chengliang, ZHAO Yingnan, LIU Yanyan, XUE Yalin, WANG Xianqing
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023050075
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Inhibition of Human Serum Albumin Aggregation by Polyphenols with Similar Structures in Macromolecular Crowding Environment
JIANG Mengyao, YAN Yu, GUAN Jiao, WANG Mengfan, PENG Xin
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100246
Abstract FullText HTML PDF
Regulation of Yeast Extract-Curcumin on Intestinal Flora in Mice with Acute Alcoholic Liver Injury
HUANG Xiaoying, YU Haili, ZHENG Mingshan, LIU Xiaowen, ZHANG Yan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100198
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Ultrasound-Assisted Alkali Extraction of Bound Polyphenol from Rosa sterilis and Its Antioxidant Activity
QIN Yizhen, HE Yang, FENG Yiting, FAN Fangyu
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100066
Abstract FullText HTML PDF
Screening of Anti-hyperuricemia Peptides from Oat Protein Based on High-throughput Transcriptome Sequencing and Network Pharmacology
FENG Siting, LIU Pei, ZHANG Yihe, WU Xianjing, REN Shuqiang, GAO Fei
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100096
Abstract FullText HTML PDF
Progress of the Source and Biological Activities of Plant-derived Selenium-containing Peptides
LI Jianming, WANG Wenjun, CHEN Hui, WEI Wenlu, HE Sichen, CHEN Lingli
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090071
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Rapid Detection and Removal of Pesticide and Veterinary Drug Residues in Agricultural Products Based on Metal-organic Frameworks
ZHANG Xinyi, ZHANG Xiaoyuan, SUN Shuyuan, WANG Liu, WANG Hongmei, XU Xiahong, ZHANG Xin, HE Kaiyu
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090086
Abstract FullText HTML PDF
Model of Curriculum Ideological and Political Education for Food Machinery and Equipment under the Guidance of Professional Certification of Engineering Education
ZHANG Hui, XIE Fan, SONG Xin, AI Lianzhong
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100074
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Iron Chelates of Foodborne Peptides
ZHOU Ying, SHI Jing, ZOU Ye, WANG Daoying, YANG Biao, MA Jingjing, YANG Jing, XU Weimin
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080273
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress in Preparation, Influencing Factors of Emulsifying Properties and Application of Polysaccharide Emulsion
YANG Shuhui, WANG Yansheng, WANG Wenliang, JIA Fengjuan, LI Yongsheng, HOU Furong
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080229
Abstract FullText HTML PDF
Template Synthesis of Metal Nanoclusters and Application in Food
ZHANG Shuai, WANG Fumin, DOU Boxin, WANG Yan, LIU Xiaofei, XIN Jiaying
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080224
Abstract FullText HTML PDF
Discussion on the Collaborative Training Mechanism of "Practice Driven, Multidimensional Integration, and Innovation Leading" for Professional Postgraduates of Food Science under the Background of "Rural Revitalization"
GUAN Haining, DIAO Xiaoqin, LIU Dengyong, LI Jianrong, LI Xuepeng, YI Shumin, FAN Jinbo, ZHAO Zhinan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090085
Abstract FullText HTML PDF
Preparation of Polysaccharides from Liubao Brick Tea And Its Immunomodulatory Activity
SUN Yizheng, WANG Huiqin, LI Beibei
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070068
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Simulated Transportation Vibration on Quality And Softening Metabolism of Winter Jujube
HOU Dehua, WANG Cailian, JING Sai, ZHU Bihe, YANG Yongjia, XU Huaide, KOU Liping
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090100
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Dwarfing Treatments on the Appearance and Storage Quality of Banana Fruit
HE Yiyi, HUANG Meihua, LIANG Xiaojun, QIN Liuyan, MA Yanbi, DAN Ming, LI Chaosheng, WEI Shaolong, HE Quanguang, FENG Bihong
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090044
Abstract FullText HTML PDF
Application of Cinnamaldehyde Microcapsules in Anti-fungal Preservation of Purple Rice
MA Feitong, ZHENG Haiying, FAN Xiaoping, HUANG Wei, ZHENG Jingshao
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070213
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Yeast Fermentation with Different Varieties on Flavor Compounds of Bean Sauce Based on GC-IMS Combined With Multivariate Statistical Methods
YANG Lian, WANG Tianyang, WU Baozhu, XIONG Yiling, YI Yuwen, ZHU kaixian, QIAO xing, DENG Jing, WU Huachang
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090051
Abstract FullText HTML PDF
Storage Quality Analysis and Shelf Life Prediction of the Prepared Dish of Soybean Protein Artificial Meat
SUN Ying, WANG Long, ZHOU Bin, ZHU Xiuqing
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080254
Abstract FullText HTML PDF
AlphaLISA Detection Method for Quinolone Residues in Milk
MA Licai, XING Weiwei, YU Ying, JIA Liangxi, QIN Yu, JIN Xing, DING Yafang
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080295
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Applicability of Glutinous Rice Varieties from Huaiyuan County to Sweet Rice Wine Production
HAN Teng, LU Bo, HAN Yongbin, TAO Yang, DING Yanfeng, LI Dandan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080297
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of Nutrient Composition and Processing Characteristics of Different Varieties of Wampee
ZHONG Siyan, ZOU Bo, LIN Jinbo, FU Manqin, WU Jijun, YU Yuanshan, CHEN Xiaowei, XU Yujuan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080284
Abstract FullText HTML PDF
Fruit Quality Analysis and Comprehensive Evaluation of Different Varieties Walnuts and Pecan in Yunnan
ZHANG Peng, YANG Xukun, MI Yanhua, LIU Zhenhuan, CHEN Lu, LI Maoxuan, WANG Wenzhi, ZHANG Muhai, YANG Enqing, CHANG Limei, WANG Jianxiong
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080259
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Differences in Volatile Components of Pork between Cooking Methods Based on Electronic Nose Combined with GC-IMS
WANG Tianyang, GUAN Ju, LUO Jingjing, YANG Lian, LI Changfu, XIONG Yiling, YI Yuwen, QIAO Mingfeng, DENG Jing, WU Huachang
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080228
Abstract FullText HTML PDF
Regular Physicochemical and Microbiological Properties and Volatile Flavors of Sichuan Wu xiang-style Sausage
YOU Tianqi, HE Jikun, LI Dan, WU Yong, CHEN Juan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080055
Abstract FullText HTML PDF
Volatile Organic Compounds in Malt Based on GC-MS and GC-IMS Technology
LIU Qian, BAI Yanlong, JIA Jianhua, XIAO Lin, WANG Xiaojuan, ZHOU Xiaolong, QIU Ran
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070212
Abstract FullText HTML PDF
Formula Optimization and Quality of Bread with Agriophyllum squarrosum
DONG Ping, XU Xiangbo, ZHOU Kui, CAO Nana, WU Huachang, DENG Jing
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023060188
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Variable Temperature-Tempering Drying Process and Study on Proteins Structure of Indica Japonica Hybrid Rice
ZHANG Liang, CUI Yan, SHAO Xingfeng, XUAN Xiaoting, DONG Yifei, SHEN Jiafeng, LING Jiangang
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080233
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Loquat Puree Color Protection Formula and Quality Change During Storage
ZHENG Wei, ZHANG Xiangzhao, DENG Xinfeng, MA Jingwen, LU Zhoumin
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080271
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Liquid Culture Conditions for Phenolic Substances Produced by Hericium erinaceus and Its Influence on the Growth of Lactic Acid Bacteria
MA Yongqiang, LIANG Shanshan, MA Hongliang, WANG Ruiqi, WANG Zhishuo, NA Zhiguo, XU Wei
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080217
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Resistant Starch on the Physicochemical Properties and Structure of Sweet Potato Starch Noodles
GAO Xueli, ZHAO Dan, LI Guanghui, WANG Yonghui, HE Shenghua, HUANG Jihong, ZHANG Heqing, GUO Weiyun
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023110129
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Konjac Glucomannan with Different Oxidizing Degrees on the Quality of Set-type Yoghurt
LUO Yuan, QIN Xiaoli, XIE Renxiang, WANG Haoyuan, LIU Xiong
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090226
Abstract FullText HTML PDF
Regulation of Calcium Absorption in Caco-2 Cells by Aspartic Acid, Glutamic Acid and Their Glycine Dipeptides
LIU Jiachen, LI Yi, CHENG Yongqiang, TANG Ning
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090215
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Drying Methods on Physicochemical Properties and Structure of Phyllostachys pubescens Shoot Powder
LI Yanyan, SHI Zao, RAN Sha, YANG Jinlai, LI Bin, WU Liangru, ZHENG Jiong
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090111
Abstract FullText HTML PDF
Puerarin-Hericium Insoluble Dietary Fiber Compound Preparation of Microcapsule and Study of the Physical and Chemical Properties
LI Maolin, WANG San, WANG Yi, PU Hanxu, TANG Renyong, GUO Xiulan, WANG Guoze
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080261
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Nutrients and Phytochemicals in Bulbs of Fresh Edible Lily
MI Lu, LIN Yuhong, LIAO Xiaojun, XU Zhenzhen
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080319
Abstract FullText HTML PDF
Exploring the Mechanism of Action of Sea Buckthorn in the Treatment of Alcoholic Liver Injury Based on Network Pharmacology
DENG Bin, CHEN Jie, LI Xiang, LOU Kexuan, ZHOU Liquan, ZHOU Yimiao, XIAO Zuowei
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100057
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Low Sodium Formula on Edible Quality and Oxidation Characteristics of Sauced Yak Meat
WANG Yuqi, XU Bifeng, CAI Kezhou, XU Baocai, WANG Qiuyu, ZHANG Shulin, LAN Daoliang, WANG Linlin
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080235
Abstract FullText HTML PDF
Ganoderma lucidum Polysaccharides Extraction by Choline Chloride/Lactic acid/Guaiacol Ternary Deep Eutectic Solvent and Its Antioxidant Activities
HE Xianyu, LI Rongji, LI Xiaoyan, LIU Guijiang
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080126
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Metabolic Regulation Function and Its Applications of Polygonatum
ZHANG Yan, TU Wen, WANG Shuzhen, WU Wei
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090284
Abstract FullText HTML PDF
The Effects of Different Harvesting Periods on Storage Quality of Plum Fruit were Analyzed Based on Principal Component Analysis
LI Shanshan, HAO Yi, ZHANG Tingting, HAO Xingwei, WANG Jinxin, ZHOU Xin, LI Meilin, ZHOU Qian
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090093
Abstract FullText HTML PDF
Ultrasonic Assisted Ethanol Extraction of Selenium and Antioxidants from Selenium-rich Hibiscus manihot L.
ZHANG Wenkai, BAO Zhengyu, Diego Armando PINZON NUNEZ, SHAO Lingling, XU Feng, ZHANG Hongyu, ZHAO Yuehua, TIAN Huan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070202
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Biological Activity and Application of Marine Animal Polysaccharides
YANG Yi, JIANG Baojie, WANG Zhen, LI Li, WANG Xin, SUN Jilu, SHAO Juanjuan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090217
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Anti Obesity Effects of Tea Polyphenols
WANG Fei, YAN Shuxun, WANG Ping
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100101
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Raw Materials from Different Tea Cultivars of Leaf Colour on Sichuan Dark Tea Quality
XIONG Yuanyuan, ZHANG Ting, LIU Xiao, MA Weiwei, TANG Xiaobo, WANG Xiaoping, WANG Yun, LI Chunhua
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100060
Abstract FullText HTML PDF
Pharmacological Analyses of the Mechanisms of Morinda officinalis How. in the Treatment of Alzheimer's Disease
DING Qiying, LIU Xinyuan, QIN Jiayun, WU Yonglei, XIAO Lianchen, ZHOU Lanting, LI Zhenzhen
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080130
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Frozen Chain Technology of Quick-frozen Fruits and Vegetables
WU Jingqiong, HUANG Jiabo, GAO Dongjin, YU Simo
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100045
Abstract FullText HTML PDF
The Effect of Konjac Gum on the Gel Structure and Rheological Properties of Myofibrillar Protein-Soy Protein Isolate Composite
MENG Shaohua, ZHAO Jiansheng, LI Pengpeng, DENG Peng, CHEN Jie, ZENG Maomao
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100237
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Thermal Reaction Conditions on Dicarbonyl Compounds and Flavor Substances in Glucose-Alanine Sweet-Flavored Maillard Reaction Model System
MA Xiangjie, ZHAO Jiansheng, HUANG Qirui, WANG Qifan, CHEN Jie, ZENG Maomao
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100219
Abstract FullText HTML PDF
To Investigate the Protective Effect of Puerarin on Chronic Alcoholic Liver Injury in Mice Based on Metabolomics
SHAO Shijuan, WANG Hao, SHI Wenxin, ZENG Fei, CHEN Yunzhong
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023120219
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Streptococcus Thermophilus on the Fermentation Quality of Liquid Black Garlic
JIA Qingchao, HE Junbo, LI Wangming, XU Na, ZHANG Jie, WANG Chonghua, DUAN Xinhua, LIU Yiqun, HE Yongtao
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090076
Abstract FullText HTML PDF
Stability of Differently Modified Lutein Nanostructured Lipid Carriers During Colonic Digestion And Their Interaction with Feces Microbiota
WANG Xiaoqin, YAN Hongxu, XU Yayuan, LI Dajing, BAO Yihong, DAI Zhuqing
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090276
Abstract FullText HTML PDF
Protective Effects of Selenated Acanthopanax senticosus Polysaccharide Against D-galactose-induced Oxidative Damage in Mice
LI Xiaoli, SU Jianqing, LI Ying, XUE Jiaojiao, ZHANG Rui, DING Yi, ZHANG Xueping, FENG Yichao, WANG Xueyan, CHU Xiuling
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090270
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Non-covalent/Covalent Interactions on Functional Properties and Stability of Gelatin-PCA Complexes
LIU Ran, ZENG Qinghua, CHENG Shuang, LI Jingyu, PAN Xiaohong, WANG Lei
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100043
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Effects of Processing Conditions on the Meat Protein Oxidation and Meat Quality
LI Nan, LI Jiaolong, LI Pengpeng, ZHANG Muhan, SUN Chong, XU Weimin, WANG Daoying
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080323
Abstract FullText HTML PDF
Teaching Reform and Practice of “Food Immunology” Based on the OBE Concept
LIN Peng, SONG Shanshan, FAN Jinbo, LI Xuepeng, LI Jianrong
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080234
Abstract FullText HTML PDF
Grifola frondose Polysaccharide Regulates Proliferation, Migration and Invasion of Gallbladder Cancer Cells Through LncRNA HULC/miR-186-5p Axis
YU Jing, DUAN Zipeng, XU Songtao
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080155
Abstract FullText HTML PDF
Antifungal Activity of Ethanol Extract of Polytrichum commune Hedw. Against Four Plant Pathogenic Fungi
SHEN Haiyu, FU Jing, HAN Chao, LIU Songzan, LIU Junrui, FANG Yufan, AN Bohan, WANG Mengting, WANG Binfeng
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080270
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Chemical Constituents, Sensory Characteristics, and Biological Activities of Litsea pungens Hemsl.
WANG Jiajie, MA Chao, QIAO Zeyao, LIU Shiqi, ZHANG Lulu
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070211
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Release Patterns of Conjugated Phenolics During Plant Growth, Food Processing and Human Digestion
WANG Shengyu, YANG Mei, HU Heyu, ZHU Caiqing, DONG Huanhuan, GUAN Yongmei, ZHU Weifeng
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080269
Abstract FullText HTML PDF
The Protective Effect of Total Favonoids of Perilla frutescens on APAP-Induced Acute Liver Injury
MENG Qinglin, CHU Qi, SONG Jian, DONG Hongchang, LI He, LIN Jiayu, ZHAO Nanxi
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080238
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of Ultra-high Pressure and TG Enzyme Modified Thermally Induced Gels of Egg White Protein
ZHANG Gensheng, LI Qi, HUANG Xinyu, DU Yinan, Fei Yingmin
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090063
Abstract FullText HTML PDF
Study on Hot Air Drying Characteristics and Thermodynamic Properties of Different Varieties of High Oleic Peanuts
LI Yu, ZHU Wenxue, CHEN Pengxiao, WANG Yankun, JIANG Mengmeng, WANG Dianxuan, CHEN Liang, ZHANG Yuquan, HU Xinyang, WANG Jin
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023070193
Abstract FullText HTML PDF
Characterisation and Bioactivity Evaluation of Lycium barbarum Leaf Protein Extract
YANG Xue, MA Maimai, MA Li, YU Junwei, FU Jing, FAN Yanli
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023100175
Abstract FullText HTML PDF
Ameliorating Effect of Polyphenol Extract of Rosa roxburghii on Obese Mice Induced by High Fat Diet
LUO Jingwen, ZHANG Xin, WANG Hui, LONG Mingxiu, CHEN Zhaojun, CHEN Zhongai, WANG Mei
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023110015
Abstract FullText HTML PDF
Establishment and Application of Molecularly Imprinted Electrochemical Sensors for the Detection of Chloramphenicol Residues in Foods of Animal Origin
SONG Xinyi, HAN Zhonghui, ZHAO Xiaolei, HE Jinxing
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023020124
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Ingredients Composition on Meat Flavor Prepared with High Temperature Sesame Cake Protein Hydrolysate
LU Xin, ZHANG Lixia, SUN Qiang, YOU Jing, HUANG Jinian
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080220
Abstract FullText HTML PDF
The Whole Genome Sequencing of L. Plantarum SGJ-24 and Mining and In-depth Analysis of Activity Related Genes
CHU Qi, ZHANG Yanfang, ZHOU Haoran, XING Xin, SUN Shuyang
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080245
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress of the Anti-inflammatory Effects of Honey
ZHU Wenzhen, FAN Yingying, XIE Shaohua, ZHU Yanping, XUAN Hongzhuan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023090211
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of the Yield and Quality of Fucoidan Extracted from Saccharina japonica by Different Preparation Methods
ZHONG Yumei, WANG Lei, XU Jiachao, GAO Xin, FU Xiaoting
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080276
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Glycoprotein from Periplaneta americana on the Growth and Metabolites of Two Probiotic Bacteria
LI Kailing, WANG Baoyu, LI Weijun, ZHANG Jingyu, XIAO Peiyun, YANG Yongshou
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080266
Abstract FullText HTML PDF
Formulation Optimization and Storage Characteristics of Huangcai Ready-to-Eat Meatballs
HE Weichun, LIU Yaping, DI Jianbing, SONG Zhixuan
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023080268
Abstract FullText HTML PDF
Quality Difference Analysis of Wu and Hong Gastrodia elata in Different Regions of Guizhou
YANG Xiaoyi, TANG Chenglin, FU Lingwei, LI Wei, WU Shanshan, XIAO Weixiang, HOU Xiaojie, LIN Chang
DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2023030053
Abstract FullText HTML