Contact Us

  • Share:
Visited: 


Editorial Team

Editor-in-Chief: Ying Han, Tieying Zhang

Editor-in-Chief: Yuanyuan Feng, Lina Liu

Editorial DirectorXiaohui Li

Editor: Jialin Gu, Lingyi Xu, Xia Liu, Jie Wang, Liuni Chen,

           Mengyi Tang, Lijing Yuan, Yao Kang


 

Contact us:

Address: No. 70, Shazikou Road, Yongding gate, Beijing

Postcode: 100101

Website: http://www.spgykj.com

Telephone: 010-87244116; 010-87244117

E-mail: happynessfood@163.com


  • Share:
Visited: