column
contents
2021(12):1-1.
Abstract FullText HTML PDF
cover
2021, 42(12):2-2.
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Microwave Heat Treatment on Whole Potato Flour and Digestive Properties of Potato Bread
LI Ruizhi, LI Shi, CHEN Ge, WANG Yanwen, YANG Qingyu, ZHU Huaping, ZHAO Wenchen, TANG Renjin
2021, 42(12):1-7. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2021030071
Abstract FullText HTML PDF
Research on Sensory Quality of Roasted Beef and Plant-based Meat Analogues Based on SPME-GC-O-MS and Texture Analysis
LI Xuejie, SONG Huanlu, WANG Zhongjiang, LI Jian
2021, 42(12):8-18. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2021030081
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Water Temperature and Steaming Time on Water State and Textural Characteristics of Naked Oats Noodles
ZHANG Ledao, LV Junli, LI Junfang, ZENG Youhua, REN Guangyue, MA Li
2021, 42(12):19-23. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080201
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of the Sensory Quality and Active Ingredients of 8 Kinds of Chrysanthemum Tea Infusion
SONG Jiahui, XIA Yixun, SHEN Huijuan, DONG Gangqiang, HOU Jiaoliang, LI Tingzhao, ZHONG Fang
2021, 42(12):24-31. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020090088
Abstract FullText HTML PDF
Microwave Drying Characteristics and Moisture Content Prediction of Hawthorn
HE Fangjian, LI Jing, LIU Mingbao, FU Wenjie, LI Zhenfeng
2021, 42(12):32-38. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020090098
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Short- and Medium-wave Infrared Radiation Drying on Drying Characteristics, Nutritional Quality and Antioxidant Activity of Mulberry
LIU Qiling, WANG Qingwei
2021, 42(12):39-45. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020090209
Abstract FullText HTML PDF
Effects of NaCl Stress on Lutein Accumulation and Antioxidant Capacity of Broccoli Sprouts
ZHOU Zhiyi, HE Weiwei, LI Dajing, FU Qun, BAO Yihong, XIAO Yadong, LUO Hao, XU Hao, SONG Jiangfeng, ZHANG Zhongyuan
2021, 42(12):46-54. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020100100
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Hydrocolloids Coating Pretreatment on the Drying Kinetics and Quality Attributes of Heat Pump Dried Scallop Adductors
ZHU Zhizhuang, ZHANG Yuexiang, LIU Jing, WU Xiaotian, ZHAO Ya, SHI Qilong
2021, 42(12):55-60. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020100112
Abstract FullText HTML PDF
Steam Processing Technology of Lotus Root Slices and the Changes of Its Volatile Flavoring Substances
TANG Xiaoxian, DONG Mingqin, LUO Yanghe, LI Guanli, WU Shujie, LI Xiaochun, LIU Yan, NIE Hui
2021, 42(12):61-69. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020100147
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Volatile Components in Laoxianghuang During Fermentation by Electronic Nose, GC-MS and GC-IMS
CHEN Xiaoai, CAI Huitian, LIU Jingyi, TANG Niang, CHEN Shuxi, ZHOU Aimei
2021, 42(12):70-80. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020100170
Abstract FullText HTML PDF
Establishment of Growth Prediction Model of Escherichia coli in Imported Fresh Beef at Different Temperatures
CHEN Yu, LIANG Ying, ZHOU Pingping, REN Jianluan, YANG Jielin, GUO Dehua, XUE Feng, JIANG Yuan, TANG Fang, DAI Jianjun
2021, 42(12):81-88. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020110003
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Different Coagulants on Intermolecular Forces and Secondary Structure of Soybean Protein Isolate
DAI Yiqiang, LIU Xiaoli, WU Han, YIN Liqing, ZHOU Jianzhong, DONG Mingsheng, XIA Xiudong
2021, 42(12):89-94. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020110009
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and Characterization of Polyvinyl Alcohol/Chitosan/Mango Peel Extract Composite Film
CHENG Jun, LIU Qun, GAO Yahui, ZHANG Yucang
2021, 42(12):95-102. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2021010198
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Ultrasonic-assisted Extraction Coupled with Electrodialytic Desalination on the Physicochemical Property of Green Tea Infusions
CHEN Jinding, GAO Yaxin, GAO Yanxiang
2021, 42(12):103-110. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2021030057
Abstract FullText HTML PDF
Screening of High Oxalate-degrading Lactic Acid Bacterial Strains and Its Characteristics in Yogurt Fermentation
LIU Jianli, HE Xu, SUN Qinfei
2021, 42(12):111-118. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020090129
Abstract FullText HTML PDF
Screening the Cordyceps militaris Strain for Reducing Glycemic Index of Rice Substrate under Solid Fermentation
HU Long, FAN Xiuzhi, YAO Fen, YIN Chaomin, SHI Defang, GAO Hong, HU Zhongze
2021, 42(12):119-124. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020090155
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Neohesperidin on the Differentiation of Adipocyte and the Underlying Mechanism in 3T3-L1 Preadipocytes
GUO Lixia, KONG Shuzhen, YIN Zhongyi, ZHENG Xuxu
2021, 42(12):125-132. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.20201001641
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Polypeptides Extraction from Takifugu flavidus by Response Surface Methodology
QU Shuaijie, LIU Shuji, SU Yongchang, PAN Nan, LIAO Dengyuan, XU Min, WANG Qin, LIU Zhiyu
2021, 42(12):133-138. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2019110133
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Spray Drying Process of Antarctic Krill Oil Microcapsule by Response Surface Methodology
MIAO Junkui, WEI Shulei, LIU Xiaofang, YU Yuan, ZHANG Xiaomei, LENG Kailiang
2021, 42(12):139-144. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020060032
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Formulation of NFC Nanguo Pear and Okra Compound Juice and Effects of Different Sterilization Treatments on the Quality of Juices
DUAN Lamei, HUANG Wei, JI Xiufeng, WANG Xinming, WANG Yanhui, YU Yongbo, YU Yi, LV Changxin
2021, 42(12):145-150. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080114
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Extraction Technology of Horse Bone Marrow Protein by Response Surface Methodology and Its Antioxidant Activity
WUGULNISA Mamattohti, PARHAT Rozi, YANG Xiaojun, MAHIRA Kasim, DENG Jie, ABDUSALAM Abdukayyum, ABDUWAHAP Yimit, WANG Juan
2021, 42(12):151-159. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080151
Abstract FullText HTML PDF
Research on the Imitative Natural Air-dried Processing of Shallow Fermented Sausage
ZHANG Jiamin, WANG Wei, JI Lili, BAI Ting, ZHAO Zhiping, CHEN Lin
2021, 42(12):160-167. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080166
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Compound Color-preserving Agent to Inhibit Browning of Apricot Wine
XU Jia, TU Zhihong, YANG Jianfei, HUANG Xueqin, MA Qian, YI Yuan, ZUO Yong
2021, 42(12):168-175. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080187
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Extraction and Antioxidant Activities of Triterpenic Acids from Blacked Jujube by Response Surface Methodology
FU Yaling, YAO Junxiu, ZHANG Rentang
2021, 42(12):176-183. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080218
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of the Ultrasound Extraction Technology and Antioxidant Activity Analysis of the Total Flavonoids from Debregeasia orientalis Leaves by Box-Behnken Method
GAO Linxiao, MA Wensheng, SHI Huili, GUO Meng, YANG Zaibo
2021, 42(12):184-190. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080230
Abstract FullText HTML PDF
Study on Preparation of Mixed Beverage of Dendrobium candidum Polysaccharide and Hawthorn and Its Effect on Relieving Exercise Fatigue
XIAO Qingqun
2021, 42(12):191-197. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080248
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Tea Making Process with Bagasse
PENG Xiaoyan, WANG Zegang, CHEN Jiafeng, LIU Shuyan
2021, 42(12):198-202. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080251
Abstract FullText HTML PDF
Preparation of Amaranthus caudatus L. and Punica granatum Composite Beverage and Its Resisting Exercise Fatigue Effect
LIU Wenjing
2021, 42(12):203-208. DOI: 10.13386/j.issn1002-2020090125
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of Preparation Technology and Antioxidant Activity of Enzymatic Hydrolysate from Boletus edulis Hydrolyzed by Protease
HUANG Dian, GAO Ya, LIU Lei, ZHANG Huiying, ZHANG Yuyu, CHEN Haitao, SUN Baoguo, ZENG Yan
2021, 42(12):209-217. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020090169
Abstract FullText HTML PDF
Detection of Moldy Rice by Self-made Electronic Nose
LI Chao, ZHOU Bo
2021, 42(12):218-224. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020090092
Abstract FullText HTML PDF
Content Characteristics and Risk Assessment of Three Heavy Metals in Different Parts of Boletaceae in Yunnan Province
CHEN Fengxia, YANG Tianwei, LI Jieqing, LIU Honggao, FAN Maopan, WANG Yuanzhong
2021, 42(12):225-232. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020100148
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Plasticizer Acetyl Tributyl Citrate Exposure on Learning and Memory Abilities and Protective Effects of Vitmain E
LIU Xudong, ZHANG Zhihuai, YANG Jianbang, LIU Liangyu, ZHU Sijie, ZHANG Yuchao, YANG Xu
2021, 42(12):233-239. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020110300
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Lactobacillus reuteri on Volatile Flavor Compounds of Fermented Surimi
JIANG Feng, ZHENG Xinru, ZHOU Changyi, JIANG Xiaoying, LIN Weiyan, LIU Yu, SU Wenjin, SU Guocheng
2021, 42(12):240-245. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020070234
Abstract FullText HTML PDF
Determination of 9, 10-Anthraquinone in Tea Packaging Paper by GC-MS/MS
LIANG Jianfeng, LI Ya, WEI Shiqin, QIAO Ruying, CHEN Meiban
2021, 42(12):246-252. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080128
Abstract FullText HTML PDF
Comprehensive Analysis and Evaluation of Welsh-Onion Quality Traits of Different Varieties
ZHAO Lili, YANG Guodong, JIA Junxiang, LI Na, JIANG Xintao, TIAN Yun, JIANG Binbin, ZHANG Rongfeng, CUI Lianwei
2021, 42(12):253-261. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080131
Abstract FullText HTML PDF
The Correlation Between Sodium Content of Western Sausage and Electronic Tongue Established Based on Grey Correlation Method
XIAO Kang, MA Yangyang, ZHAO Chunbo, ZHU Yaodi, ZHAO Lijun, LI Miaoyun, ZHAO Gaiming
2021, 42(12):262-268. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080134
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Extrusion Temperature on Characteristic Flavor Compounds in Pea Flour
GUAN Lina, LIU Yanxiang, LIU Ming, TAN Bin, SUN Ying, TIAN Xiaohong, WANG Liping
2021, 42(12):269-278. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080163
Abstract FullText HTML PDF
Determination of Rosin in Meat and Their Products by High Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
WU Wanqin, JIANG Feng, FAN Xiaolong, ZHU Xiaoling, HUANG Kun, HAN Zhi, LIU Guojiao, ZHANG Yazhen, ZHU Songsong, FAN Zhiyong, WANG Huixia
2021, 42(12):279-286. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080257
Abstract FullText HTML PDF
Quality Analysis of 13 Kinds of Natural Plain Fermented Soy Sauce
ZHONG Xiaoting, LI Ke, LV Jie, ZHANG Renhu, WU Qian, ZHOU Yubai, WU Yinglong
2021, 42(12):287-293. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080263
Abstract FullText HTML PDF
Determination of Zeaxanthin Dipalmitate and 2-O-(β-D-glucopyranosyl) Ascorbic Acid in Fruit of Lycium barbarum L.
ZHOU Huiji, PENG Bo, LI Tingzhao, CHEN Liang, LI Bo
2021, 42(12):294-299. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020090069
Abstract FullText HTML PDF
Flavor Analysis of Fermented Laminaria japonica Based on Gas Chromatograph-Ion Mobility Spectrometer (GC-IMS)
SHAO Yuechun, FU Xiaoting, XU Jiachao, GAO Xin
2021, 42(12):300-306. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020090210
Abstract FullText HTML PDF
Simultaneous Determination of 22 Inorganic Elements in Moringa Seeds by ICP-MS and Principal Component Analysis and Cluster analysis
NIU Yanfei, CAO Hongyun, XU Yi, ZHANG Xiaonan, WU Chunhua
2021, 42(12):307-312. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2021010096
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Air-conditioned Refrigerated Container on Preservation of Vegetables
PAN Yidan, YU Man, GUO Yeqing, GUO Zhimei
2021, 42(12):313-320. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020110032
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Arginine Treatment on Disease Resistance to Alternaria Rot of Postharvest Winter Jujube
CHANG Lulu, ZHANG Lele, YU Youwei, WANG Xiaojia, ZHANG Shaoying
2021, 42(12):321-326. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020120055
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Nutrient Composition and Bioactivity of Cyperus esculentus (C. esculentus L.) before and after Germination
CHAO Xiaoling, LI Yanghui, JING Siqun, ZHAI Hongyue, LIU Genmei, ZHANG Junyan, QI Kun, ZHU Xinliang, Buweizuohere·Aikeremu
2021, 42(12):327-333. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020050314
Abstract FullText HTML PDF
Screening of Uric Acid-lowering Food and Medicinal Materials Based on Inhibiting Xanthine Oxidase Activity and Zebrafish Hyperuricemia Model
ZHANG Yingyu, PUBU Duoji, LU Cong, WANG Fengzhong
2021, 42(12):334-339. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080220
Abstract FullText HTML PDF
The Modulated Role of TG-DHA Liposome on the Appetite of High Fat Diet-fed Mice
YANG Ruili, LIU Fang, ZHANG Hui, ZHOU Sainan, WANG Zhiguang, LU Na, TANG Qingjuan
2021, 42(12):340-346. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020080274
Abstract FullText HTML PDF
Molecular Composition, Digestion and Absorption Characteristics of Astaxanthin in Antarctic Krill Oil
ZHOU Qingxin, HUANG Ziqian, GU Caixia, ZHANG Zhixuan, LI Lu, ZHOU Jinruo, LI Yuhuan
2021, 42(12):347-353. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020090089
Abstract FullText HTML PDF
Ameliorative Effect of Panax quinquefolius Polysaccharides on Antibiotic-associated Diarrhea Induced by Clindamycin Phosphate
REN Duoduo, SHAO Zijun, LIU Songxin, WANG Zeshuai, ZHAO Lijuan, XIA Yunshi, LI Shanshan, SUN Yinshi
2021, 42(12):354-361. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020090144
Abstract FullText HTML PDF
Advances in Extraction Methods and Physiological Activities of Antarctic Krill Oil
ZHOU Li, ZHANG Minghao, YAO Jiaxu, YANG Fu
2021, 42(12):362-368. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020060250
Abstract FullText HTML PDF
Research Rrogress of Dandelion and Its Formula Value and Product Development Trend
XIAO Falin, HUANG Shiyu, CHEN Lihua, SHI Tiannv, GAO Ling, GUAN Yongmei, JIAN Hui
2021, 42(12):369-375. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020060251
Abstract FullText HTML PDF
A Systematic Review for the Characteristic Flavor Compounds of Soy Sauce
ZHAO Juyang, YUAN Huiping
2021, 42(12):376-382. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020060349
Abstract FullText HTML PDF
Progress of Bio-preservatives Combined with Physical Technologies in Fruits and Vegetables Preservation
LI Guangrong, LIU Huan, ZHANG Wenxiang, LIANG Guanhai, QIAN Zhengming, LI Wenjia
2021, 42(12):383-388. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020070060
Abstract FullText HTML PDF
Extraction, Functional Properties and Food Applications of Rapeseed Meal Protein Isolates
ZHAI Xiaona, SHI Jianfang, ZHAO Huining, SHAO Guang, XIE Qizhen
2021, 42(12):389-397. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020070065
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Application of New Labeling Materials Based Immunoassay on the Detection of Mycotoxin
HU Gaoshuang, WU Tianqi, SU Dan, GAO Juanjuan, CHEN Yongyuan, HAN Xue, HAO Jianxiong, LI Na, GUO Feng, GAO Shan
2021, 42(12):398-404. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020070071
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Safety Risk of Ochratoxin A in Tea
DENG Xiujuan, TU Qing, WU Xianxue, HUANG Ganghua, SHI Hongyuan, LI Yali, ZHOU Hongjie
2021, 42(12):405-412. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020070080
Abstract FullText HTML PDF
Advances in Application of Fingerprint Technology in Food Analysis
ZHENG Zhenjia, ZHU Wenqing, LIANG Hao, ZHANG Li, ZHANG Peng, MA Yue
2021, 42(12):413-421. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020070109
Abstract FullText HTML PDF
Advances in the Extraction and Emulsification System of Oil Bodies: A Review
LIU Jing, HU Jingwei, ZHOU Yibin
2021, 42(12):422-429. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020070118
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics and Application of Bifidobacterium longum
GUAN Jiaqi, QIU Ji, YUE Yingxue, SHI Jialu, MD Masumuzzaman, LENG Youbin, LI Chun, HUO Guicheng, LI Bailiang
2021, 42(12):430-438. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020070121
Abstract FullText HTML PDF